Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 268446-2022

20/05/2022    S98

Polska-Brwinów: Pomoce dydaktyczne

2022/S 098-268446

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brwinów
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 013269203
Miejscowość: Brwinów
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Bąk
E-mail: halina.bak@brwinow.pl
Tel.: +48 227382567
Faks: +48 227295940
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.brwinow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.brwinow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Brwinów. ul. Kościuszki 4A, 05-840 Brwinów
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 013269203
Adres pocztowy: ul. Grodziska 12
Miejscowość: Brwinów
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Bąk
E-mail: halnia.bak@brwinow.pl
Tel.: +48 227382567
Faks: +48 227295940
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetragi.brwinow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ugb.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów

Numer referencyjny: ZP.271.44.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30213300 Komputer biurkowy
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brwinów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym**), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarki, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.1.

**) Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że odbiorcą ww. komputerów będą placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Zamawiający i potwierdza, że komputery stacjonarne typu ALL-in-One oraz drukarki wymienione powyżej będą wykorzystywane do celów związanych z realizowaną przez te placówki działalnością dydaktyczną.

Zamawiający skorzysta z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Zaświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320 Monitory dotykowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brwinów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych: 11 szt. monitorów dotykowych (z systemem operacyjnym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.2.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48931000 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brwinów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych: 1 szt. zestaw typu „wirtualne laboratorium” umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń zgodnych z podstawą programową nauczania chemii w szkole podstawowej, 1 szt. zestaw do terapii logopedycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.3.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

* dla Części 1. - dostawy co najmniej 100 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 2. - dostawy co najmniej 10 sztuk monitorów dotykowych, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 3. - dostawy co najmniej 1 sztuki programu multimedialnego edukacyjnego, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

* dla Części 1. - dostawy co najmniej 100 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 2. - dostawy co najmniej 10 sztuk monitorów dotykowych, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 3. - dostawy co najmniej 1 sztuki programu multimedialnego edukacyjnego, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie zakupowej ofert po upływie terminu składania ofert, nie później niż do dnia 15.06.2022 r. do godz. 12.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587001
Faks: +48 224587000
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587001
Faks: +48 224587000
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022