Lieferungen - 268466-2022

Submission deadline has been amended by:  321350-2022
20/05/2022    S98

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 098-268466

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на електронното управление
Национален регистрационен номер: 180680495
Пощенски адрес: ул. „ген. Гурко“ 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000 Център
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Христова Желязкова
Електронна поща: dzhelyazkova@e-gov.bg
Телефон: +359 029492269
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/buyer/37909
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/37909
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/207735
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/207735
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции:

• Обособена позиция № 1 – Оборудване на зала за национални и международни учения;

• Обособена позиция № 2 – Оборудване на зала за malware анализ;

• Обособена позиция № 3 - Оборудване на зала за forensic анализ;

• Обособена позиция № 4 – Присъединяване към MeliCERTes;

• Обособена позиция № 5 – Изграждане на национална мрежа от ЕРИКС;

• Обособена позиция № 6 – Разработване на система за наблюдение и съхранение на материали, свързани с Мрежовата и информационната сигурност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 647 707.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за национални и международни учения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 156 467.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за malware анализ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 606 305.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване на зала за forensic анализ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 547 633.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Присъединяване към MeliCERTes

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 902.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на национална мрежа от ЕРИКС

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 191 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разработване на система за наблюдение и съхранение на материали, свързани с Мрежовата и информационната сигурност

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32427000 Мрежова система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по проект: „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ от European Health and Digital Executive Agency ( HaDEA) съгласно договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, в размер до прогнозната стойност на конкретната обособена позиция, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години (2021, 2020 и 2019) и в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, следва да се разбира:

1. За Обособена позиция № 1 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

2. За Обособена позиция № 2 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

3. За Обособена позиция № 3 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по изграждане на система и/или инфраструктура за анализ на записи/събития свързани с информационната сигурност;

4. За Обособена позиция № 4 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по доставка и инсталация на хардуерно оборудване и софтуер;

5. За Обособена позиция № 5 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по предоставяне на услуги в сферата на мрежовата и информационната сигурност;

6. За Обособена позиция № 6 - сумата равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности по предоставяне на услуги в сферата на мрежовата и информационната сигурност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Деклариране: При подаването на офертата участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП като попълва данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена позиция, за последните три приключили финансови години.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да прилага системи за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качество с обхват на сертификация:

1. За Обособена позиция № 1 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

2. За Обособена позиция № 2 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

3. За Обособена позиция № 3 - изграждане на системи за информационна сигурност;

4. За Обособена позиция № 4 - доставка и инсталация на ИТ оборудване;

5. За Обособена позиция № 5 - изграждане на системи за информационна сигурност;

6. За Обособена позиция № 6 - изграждане на системи за мрежова и/или информационна сигурност.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Деклариране: При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП – Сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството, който участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Други специфични основания за отстраняване: 1. Свързаност между кандидати или участници (Закон за обществените поръчки, чл. 107, т. 4). 2. Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност (Закон за противодействие на корупцията и за отменаме на незаконно придобитото имущество, чл. 69). 3. Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчки или в документацията за обществената поръчка;

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП;

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. Участници, които са свързани лица;

5. Участник, подал оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

6. Лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП (10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022