Lieferungen - 268482-2022

20/05/2022    S98

die Niederlande-Veendam: Getränkeautomaten

2022/S 098-268482

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Veendam
Postanschrift: Postbus 20004
Ort: Veendam
NUTS-Code: NL1 Noord-Nederland
Postleitzahl: 9640 PA
Land: Niederlande
E-Mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefon: +31 553680816
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://veendam.nl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Pekela
Postanschrift: Raadhuislaan 8
Ort: Oude-Pekela
NUTS-Code: NL1 Noord-Nederland
Postleitzahl: 9665 JD
Land: Niederlande
E-Mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefon: +31 553680816
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pekela.nl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gemeente Veendam en Pekela - EOA Warme drankenvoorziening

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42968100 Getränkeautomaten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het leveren van warme drankenvoorziening voor de gemeenten Veendam en Pekela.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15860000 Kaffee, Tee und zugehörige Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL1 Noord-Nederland
Hauptort der Ausführung:

Gemeenten Veendam en Pekela

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het leveren van warme drankenvoorziening voor de gemeenten Veendam en Pekela.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2022
Ende: 31/08/2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Er is een optie voor verlenging van eenmaal 12 maanden.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

UITSLUITINGSGRONDEN:

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000,= per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s). De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

Kerncompetentie 1: Inschrijver heeft naar tevredenheid van een opdrachtgever de warme drankenvoorziening verzorgd. Dit dient u aan te tonen door middel van een tevredenheidsverklaring bij inschrijving. U heeft bij die opdrachtgever tegelijkertijd de automaten geleverd, periodiek technisch onderhoud verzorgd en ingrediënten geleverd. U hoeft daar geen dagelijkse operating te hebben verzorgd. De opdrachtgrootte was minimaal 60.000 daadwerkelijk geleverde consumpties per jaar.

Kerncompetentie 2: Inschrijver heeft ervaring met het bieden van koffieautomaat-oplossingen voor verschillende gebruikersgroepen binnen één organisatie. Onder gebruikersgroepen wordt verstaan: groepen werknemers/ klanten met verschillende eisen en wensen aan de warme drankenvoorziening.

Kerncompetentie 3: Inschrijver heeft ervaring met het leveren, onderhouden en in standhouden van minimaal 8 warme drankautomaten op basis van full service methodiek waarbij de logistiek van de dienstverlening verspreid is over minimaal 3 gebouwen. Onder full service methodiek wordt verstaan het reguliere onderhoud van de automaten, het afhandelen van alle storingen en het leveren en vullen van de automaten en benodigdheden.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificeringen:

• NEN-EN ISO 9001:2015 – Kwaliteitsmanagement.

• NEN-EN ISO 14001:2015 – Milieumanagement.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

SOCIAL RETURN:

Social Return binnen arbeidsmarktregio Groningen

De gemeenten Veendam en Pekela hebben als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de EUR 200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

• De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

• De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de opdrachtwaarde per jaar exclusief BTW inzetten voor Social Return.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 10:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA VAN INLICHTINGEN:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 8 juni 2022 vóór 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand (bijlage K) via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

COMMUNICATIE

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postanschrift: Postbus 933
Ort: Groningen
Postleitzahl: 9700 AX
Land: Niederlande
E-Mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefon: +31 503166166
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in deze offerteaanvraag.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022