Lieferungen - 268483-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Rotterdam: Software voor documentenbeheer

2022/S 098-268483

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 10674506
Postadres: Blaak 555
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 GB
Land: Nederland
Contactpersoon: Hanan Dahhane
E-mail: inkoop@hr.nl
Telefoon: +31 628651129
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hogeschoolrotterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ec044335c94eb207948ad6f50e3abccf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ec044335c94eb207948ad6f50e3abccf
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Document workflow management oplossing ten behoeve dan de OER

Referentienummer: 2021/031/OEO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48311000 Software voor documentenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit:

Het leveren van één integrale oplossing voor de totstandkoming van de onderwijs- en examenregelingen (OER)/het Studentenstatuut van Hogeschool Rotterdam conform de wettelijke eisen;

Het implementeren van één integrale oplossing voor de totstandkoming van de onderwijs- en examenregelingen (OER)/het Studentenstatuut van Hogeschool Rotterdam;

Verzorging van support conform het Programma van Eisen;

Reguliere verbeteringen;

Doorontwikkelen van de oplossing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de Overeenkomst bedraagt € 60.000,00 (inclusief BTW) per jaar incl. de trainingen (zie Eisen) en eventuele bijkomende implementatiekosten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 1 Gebruikersgemak / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 2 Implementatietraject / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 3 Doorontwikkeling / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 4 Demonstratie / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2022
Einde: 01/10/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging maximaal tweemaal 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging maximaal tweemaal 24 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Zie UEA

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentie,

- Kwaliteitszorgsysteem,

- Kwaliteitsborging informatiebeveiliging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bevoegde instantie bemiddeling
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inlichtingen over beroepsprocedures
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022