Lieferungen - 268487-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Arnhem: Constructiematerialen

2022/S 098-268487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Hansepeter de Jong
E-mail: h.de.jong1@gelderland.nl
Telefoon: +31 622667531
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200702
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200702
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B2372-2: Levering liggers, oplegblokken en Funderingspalen A28 Aansluiting Wezep/ H2O

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44110000 Constructiematerialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met een opdrachtnemer voor B2372-2: Levering liggers, oplegblokken en Funderingspalen A28 Aansluiting Wezep/ H2O aan Provincie Gelderland. Deze opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die  Inschrijving met de laagste prijs heeft uitgebracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met een opdrachtnemer voor B2372-2: Levering liggers, oplegblokken en Funderingspalen A28 Aansluiting Wezep/ H2O aan Provincie Gelderland. Deze opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die Inschrijving met de laagste prijs heeft uitgebracht.

Wegens de volgende motivering(en) wordt de Opdracht gegund op basis van de laagste prijs en niet op basis van BPKV:

De gevraagde prestatie die geleverd dient te worden, is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt.

Grote verschillen in kwaliteit niet te verwachten zijn.

Er is weinig wegingsvrijheid voor de marktpartij om onderscheidend te zijn. Er is weinig ruimte om zinnige BPKV-criteria te formuleren wegens een sterke mate van standaardisatie. Daarmee is er geen meerwaarde te genereren.

Het zijn routinematige, niet complexe opdrachten.

Het gaat om eenvoudige homogene levering, waarbij alles m.b.t. kwaliteit, locatie, logistiek en omgeving al voorgeschreven is.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de A28 in de gemeente Oldebroek (Wezep)

De leverantie bestaat in hoofdzaak uit:

a. prefab voorgespannen betonnen funderingspalen 272 stuks

b. 16 stuks kokerliggers met een maximale hoogte van 1300 mm en een overspanningslengte 38,10 m

c. 3 stuks kokerliggers met een maximale hoogte van 1200 mm en een overspanningslengte 38,10 m

d. De opleggingen voor de liggers, totaal 38 stuks onderverdeeld in 32 stuks voor verkeersviaduct en 6 stuks voor fietsviaduct.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie inschrijfstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:10
Plaats:

Arnhem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland locatie Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022