There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 26850-2022

18/01/2022    S12

Romania-București: Research and development consultancy services

2022/S 012-026850

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
National registration number: 16335444
Postal address: Strada: Libertăţii, nr. 15
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040129
Country: Romania
Contact person: Tiberia Rus
E-mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telephone: +40 4089604
Fax: +40 4089604
Internet address(es):
Main address: www.mmediu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135163
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici și a proiectului de Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și pentru organizarea sesiunilor de instruire.

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
73200000 Research and development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziției îl reprezintă prestarea de ,,Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici și a proiectului de Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și pentru organizarea sesiunilor de instruire, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030”.- cod SIPOCA/MySMIS nr.869/2014+134950.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 792 446.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79951000 Seminar organisation services
90710000 Environmental management
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

La sediul prestatorului

II.2.4)Description of the procurement:

Scopul achiziției serviciilor de consultantă și expertiză este de a îmbunătăți capacitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în ceea ce privește stabilirea priorităților privind calitatea aerului în corelare cu prioritățile de politică stabilite în alte domenii relevante, prin stabilirea măsurilor aplicabile tuturor sectoarelor de activitate relevante care constituie surse de emisii de poluanți atmosferici necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030, precum și în ceea ce privește elaborarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA). În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește achiziționarea de servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici și a proiectului de Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și pentru organizarea de către prestatorul serviciilor a sesiunilor de instruire, cu tematica metodologia și proiectul de PNCPA, care să corespundă cerințelor din Caietul de Sarcini, și care să conducă la atingerea obiectivelor proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030,, - cod SIPOCA/MySMIS nr.869/2014+134950.

Rezultate serviciilor de consultanță și expertiză constau în 3 documente livrabile:

- Raport cu titlul ,,Studiu privind elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți, în corelare cu planurile și programele instituite în alte domenii de politică relevante,,

- Raport cu titlul ,,Studiul privind elaborarea propunerii de Program Națíonal de Control al Poluării Atmosferice,,

- Raport cu titlul ,, Raport privind organizarea sesiunilor de instruire cu participarea reprezentanților din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor și autorităților din subordinea ministerului, și al autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile de activități generatoare de emisii de poluanți atmosferici în vederea îndeplinirii obligațiilor de reducere a emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici - număr de persoane - personal al MMAP și autorităților din subordinea ministerului și al autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile de activități generatoare de emisii de poluanți atmosferici - instruite și cu abilități și cunoștințe îmbunătățite.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 9
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Componentă tehnică / Weighting: 15
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030”- cod SIPOCA/MySMIS nr.869/2014+134950.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motivele de excludere

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți /asociați /terți susținători /subcontractori) nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de indeplinire a cerințelor 1-3: – se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători/subcontractanți, dacă există.

Cerința nr. 1

Ofertantul sau orice persoană care este membru al consiliului/ organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Cerința nr. 2

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Cerința nr. 3

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți /asociați /terți susținători /subcontractori) vor completa declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind lipsa conflictului de interese așa cum este acesta definit în art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire.

Nota

Declarația pe propria răspundere privind lipsa conflictului de interese este necesar să acopere inclusiv experții nominalizați în oferta tehnică.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) si art. 21, alin. (5) din H.G. nr. 395/ 2016 și în aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 98/ 2016, ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului încărcat în SEAP de autoritatea contractantă.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Róbert-Eugen SZÉP - Secretar de stat, Corvin NEDELCU - Secretar general, Teodor Dulceață - Secretar general adjunct, Cristian ALEXE – Director, Alina CONSTANTIN – Director adjunct, Dinu Octavian NICOLESCU - Director, Mihaela CLAPAN – Director, Marius COJOACĂ – Sef serviciu, Dorina Simona MOCANU – Director, Felicia IOANA – Sef Serviciu, Valentina NISTOR – consilier, Cristina CIURARU - consilier, Simona MARCUSOHN - Sef Serviciu, Alin BANCIU- consilier, Victoria POPOVICI – consilier, Alexandru PIRVU - consilier.

Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc).

– se vor prezenta documente suport care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Prezentarea de documente-suport actualizate/la zi privind situațiile de excludere se solicitată atât ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, cât și asociaților/terților susținători/subcontractorilor acestuia.

- certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor și a contribuţiilor la bugetul general consolidat și la bugetul local, la momentul depunerii acestora;

- cazierul judiciar al operatorului economic;

- cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completorile ulterioare;

- alte documente edificatoare, după caz.

Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motive de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Prezentare Certificat constatator sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare. Ofertantul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate) și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic,îinsoțite de traducerea autorizată a acestora în limba romană. Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora. In cazul ONG-urilor sau Asociațiilor, Fundațiilor (persoane juridice cu scop nepatrimonial) în locul Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cerința obligatorie constă în prezentarea următoarelor documente: - Hotărâre judecătorească pentru acordarea personalității juridice și înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecotorie (copie stampilată și semnată); - Statutul din care să rezulte obiectul de activitate (copie stampilată și semnată). Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare, de atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional în țara de origine, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în

clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerințele cu privire la capacitatea tehnică/și sau profesională.Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 6 ani, până la data limită de depunere a ofertei, servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu serviciile care fac obiectul prezentei achiziții, care au implicat consultanţă/asistenţă tehnică/studii în domeniul privind protecției mediului, cum ar fi: activităţi de inventariere a surselor de emisii/ elaborarea de inventare de emisii/elaborarea de prognoze de emisii / utilizarea de modele matematice de estimare de emisii/ estimarea prognoze de emisii pe sectoare de activitate generatoare de emisii de poluanţi atmosferici (energetic, industrial, rezidenţial, de transport şi sectorul agricol), cu o valoare cumulată de minimum 1.500.000 lei fără TVA la nivelul unui contract sau al mai multor contracte. Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare;Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.

Proportia de subcontractareSe solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord de subcontractare (dacă este cazul) cu precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Se solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul. Informații privind terțul susținător (dacă este cazul). Se solicită ca odată cu depunerea DUAE să se prezinte angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Documentele se prezinta odată cu depunerea DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Informații suplimentare:

Nota 1: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului sustinător din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz.

Nota 2: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Nota 3: În cazul in care ofertanții întâmpină dificultăți de natura tehnică în ceea ce privește transmiterea ofertei în SEAP (documentele justificative ca dovada a informațiilor cuprinse în DUAE, documentele propunerii tehnice și ale propunerii financiare, cât și prețul ofertei în spațiul din SEAP dedicat), rugăm ca aceștia să contacteze operatorul serviciului SEAP.

Nota 4: În cazul în care garanția de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurări se va prezenta pe lânga scrisoarea de garanție și polița de asigurare/clauze de garantare/condiții generale, condiții specifice de asigurare, semnată de către asigurator și asigurat.

Nota 5: procedura se va desfășura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea acțiunilor aferente atribuirii contractelor de achiziție publică este asigurată implicit de SEAP, astfel toate solicitările de clarificări, totodată și solicitările de clarificări privind documentația de atribuire se vor solicita în SEAP, iar răspunsurile se vor transmite tot prin SEAP.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Nota 6: mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie menționate cel puțin următoarele: ca toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului; ca liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților; atât pe parcursul derulării procedurii, cât și în cazul desemnării ca și câștigător pe parcursul execuției contractului liderul este responsabil în nume propriu și în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu părțile, respectiv categoriile de servicii care urmează a fi executate de fiecare dintre asociat în parte.

Nota 7: În cazul în care ofertantul: 1) este o asociere de operatori economici, 2) propune subcontractanți, 3) se bazează pe terți susținători, fiecare operator economic va prezenta câte un DUAE (răspuns) separat, așa cum este specificat mai sus și va include informațiile solicitate.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/01/2022