Lieferungen - 268501-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Groningen: Aardgas

2022/S 098-268501

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksuniversiteit Groningen
Nationaal identificatienummer: 01179037
Postadres: Blauwborgje 8
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9747 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Froukje Busscher
E-mail: f.busscher@rug.nl
Telefoon: +31 0503632168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rug.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198741
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198741
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering gas

Referentienummer: 0000 161 000606
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren van gas aan alle groot- en kleinverbruiksaansluitingen van de RUG en wordt uitgevoerd conform de AW 2012. De RUG wordt hierbij inhoudelijk ondersteund door Wattanders B.V.

Ondertaand treft u een indicatie aan van het volume:

Telemetrievolume

Volume in m3/jaar : 3.660.000 

Aantal aansluitingen: 19

Profielvolume

Volume in m3/jaar: 935.000

Aantal aansluitingen: 27

Voor meer informatie over de opdracht verwijzen we u naar het Aanbestedingsdocument voor deze openbare Europese aanbesteding.

Technische vragen met betrekking tot het Negometrix platform kunt u te allen tijde stellen door contact op te nemen met de servicedesk van Negometrix.

Telefoon: 031 (0)852084666 (elke werkdag tussen 8:00 - 18:00)

E-mail: servicedesk@negometrix.com

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De RUG, opdrachtgever in deze, heeft momenteel een overeenkomst voor de levering van gas. Deze overeenkomst loopt af per 1 januari 2023, om 6:00 uur. De RUG is voornemens om een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de levering van gas, die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument. Hiertoe heeft de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlening van 3 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Groningen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022