Lieferungen - 268539-2022

Submission deadline has been amended by:  330306-2022
20/05/2022    S98

Polska-Hajnówka: Jednostki rezonansu magnetycznego

2022/S 098-268539

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Adres pocztowy: ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gierasimiuk
E-mail: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
Tel.: +48 856829242
Faks: +48 856842679
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozhajnowka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://spzozhajnowka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatu Rezonansu Magnetycznego, systemu PACS wraz z jego instalacją i integracją z systemem szpitalnym HIS oraz przebudowa i rozbudowa pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

Numer referencyjny: 2022/PN/RBRM/01
II.1.2)Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego wraz z instalacją systemu PACS oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS i RIS, szkolenie personelu; szczegółowy opis parametrów technicznych rezonansu magnetycznego określono w Załączniku nr 2 a, będącym integralną częścią SWZ

2) przebudowa z rozbudową pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego (RM) i tomografii komputerowej (TK) placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce . Wszystkie prace w zakresie wchodzą w zakres rzeczowy Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki Wykonawca powinien wykonać zawiera (załącznik nr 2 c – PFU.):

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w sposób kompleksowy i kompletny, umożliwiający korzystanie z pomieszczeń pracowni RM i TK oraz urządzeń RM wraz z niezbędnym dla niego systemem i wyposażeniem „pod klucz”, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215143 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
48329000 System obrazowania i archiwizowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych pomieszczeń RM i TK Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputrowej, uwzględniającą organizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego systemu RM i stosownych przepisów dotyczących pracowni RM i TK. Dokumentacja projektowo-wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniać uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni RM od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Po zakończeniu prac – Wykonawca przeprowadzi pomiary pola elektromagnetycznego i przekaże dokumentacje zawierające plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego ekranowania pomieszczeń pod oferowane urządzenie (klatka faradaya) z zachowaniem norm użytkowych europejskich i polskich oraz zasad BHP. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Zamawiającego od SANEPID-u pozwolenia na użytkowanie całej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

3. Po stronie Wykonawcy/Dostawcy należy również przygotowanie oznaczenia linii pola magnetycznego w pracowni RM oraz pomieszczeniach przyległych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa na terytorium RP i UE.

4. Wykonawca dokona wymiany PACS, wymogi dotyczące wymiany zostały opisane w załączniku nr 2 b do SWZ.

5. Wykonawca dokona integracji PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS OPTIMED firmy Comarch.

6. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, pełną instalacją dotyczącą rezonansu magnetycznego oraz niezbędnych do funkcjonowania urządzeń, posadowieniem, integracją oraz pracami budowlanymi będzie się odbywać w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji, a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

8. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego - SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pomieszczenia, wskazane przez Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

9. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego z uzyskaniem certyfikatu. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia zostały opisane w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

10. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych przez Wojewodę województwa podlaskiego na zrealizowanie inwestycji pod nazwą: „Zakup i montaż rezonansu magnetycznego wraz z adaptacja pomieszczeń – w związku z covid-19”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

Zamawiający ubiegający się o niniejsze zamówienie winien jednak najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykazać przed zamawiającym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Ubezpieczenie te będzie stanowić załącznik do umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:określa rozdział V lit. C SWZ;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: określa rozdział V lit. F SWZ;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: określa rozdział XII SWZ;

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) określa rozdział XVI SWZ;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 14, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCY PO BADANIU I OCENIE OFERT:

1. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą:

a/ oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz

b/ oświadczenia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej - JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu – załączniku nr 7 do SWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a/ i b/, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 1 a/ i b/, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz z art. 109 ust. 1 pkt 5 – 10 p.z.p. spełniający minimalne warunki określone w SWZ przez Zamawiającego w oparciu o przepisy z art. 112 – art. 117 p.z.p. oraz nie podlegający wykluczeniu w związku z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o przedmiotowe zamówienie Wykonawcę:

a. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej są określone w Dziale IX. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2021 r., poz. 1129– dalej: p.z.p. (art. 505 i nast.) i przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł on lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p. w związku z niniejszym postępowaniem. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie oraz jego dokumentów przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 222587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022