Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 268539-2022

Submission deadline has been amended by:  330306-2022
20/05/2022    S98

Polska-Hajnówka: Jednostki rezonansu magnetycznego

2022/S 098-268539

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Adres pocztowy: ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gierasimiuk
E-mail: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
Tel.: +48 856829242
Faks: +48 856842679
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozhajnowka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://spzozhajnowka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatu Rezonansu Magnetycznego, systemu PACS wraz z jego instalacją i integracją z systemem szpitalnym HIS oraz przebudowa i rozbudowa pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

Numer referencyjny: 2022/PN/RBRM/01
II.1.2)Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego wraz z instalacją systemu PACS oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS i RIS, szkolenie personelu; szczegółowy opis parametrów technicznych rezonansu magnetycznego określono w Załączniku nr 2 a, będącym integralną częścią SWZ

2) przebudowa z rozbudową pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego (RM) i tomografii komputerowej (TK) placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce . Wszystkie prace w zakresie wchodzą w zakres rzeczowy Wykonawcy. Minimalny zakres prac jaki Wykonawca powinien wykonać zawiera (załącznik nr 2 c – PFU.):

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w sposób kompleksowy i kompletny, umożliwiający korzystanie z pomieszczeń pracowni RM i TK oraz urządzeń RM wraz z niezbędnym dla niego systemem i wyposażeniem „pod klucz”, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215143 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
48329000 System obrazowania i archiwizowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych pomieszczeń RM i TK Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputrowej, uwzględniającą organizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego systemu RM i stosownych przepisów dotyczących pracowni RM i TK. Dokumentacja projektowo-wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniać uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni RM od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Po zakończeniu prac – Wykonawca przeprowadzi pomiary pola elektromagnetycznego i przekaże dokumentacje zawierające plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego ekranowania pomieszczeń pod oferowane urządzenie (klatka faradaya) z zachowaniem norm użytkowych europejskich i polskich oraz zasad BHP. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Zamawiającego od SANEPID-u pozwolenia na użytkowanie całej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

3. Po stronie Wykonawcy/Dostawcy należy również przygotowanie oznaczenia linii pola magnetycznego w pracowni RM oraz pomieszczeniach przyległych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa na terytorium RP i UE.

4. Wykonawca dokona wymiany PACS, wymogi dotyczące wymiany zostały opisane w załączniku nr 2 b do SWZ.

5. Wykonawca dokona integracji PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS OPTIMED firmy Comarch.

6. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, pełną instalacją dotyczącą rezonansu magnetycznego oraz niezbędnych do funkcjonowania urządzeń, posadowieniem, integracją oraz pracami budowlanymi będzie się odbywać w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji, a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

8. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego - SP ZOZ w Hajnówce, przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pomieszczenia, wskazane przez Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

9. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego z uzyskaniem certyfikatu. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia zostały opisane w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

10. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych przez Wojewodę województwa podlaskiego na zrealizowanie inwestycji pod nazwą: „Zakup i montaż rezonansu magnetycznego wraz z adaptacja pomieszczeń – w związku z covid-19”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

Zamawiający ubiegający się o niniejsze zamówienie winien jednak najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykazać przed zamawiającym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Ubezpieczenie te będzie stanowić załącznik do umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:określa rozdział V lit. C SWZ;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: określa rozdział V lit. F SWZ;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: określa rozdział XII SWZ;

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) określa rozdział XVI SWZ;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych warunków.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 14, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCY PO BADANIU I OCENIE OFERT:

1. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą:

a/ oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz

b/ oświadczenia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej - JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu – załączniku nr 7 do SWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a/ i b/, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 1 a/ i b/, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz z art. 109 ust. 1 pkt 5 – 10 p.z.p. spełniający minimalne warunki określone w SWZ przez Zamawiającego w oparciu o przepisy z art. 112 – art. 117 p.z.p. oraz nie podlegający wykluczeniu w związku z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o przedmiotowe zamówienie Wykonawcę:

a. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej są określone w Dziale IX. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2021 r., poz. 1129– dalej: p.z.p. (art. 505 i nast.) i przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł on lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p. w związku z niniejszym postępowaniem. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie oraz jego dokumentów przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 222587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022