Lieferungen - 268540-2022

Submission deadline has been amended by:  339500-2022
20/05/2022    S98

Polen-Jaświły: Großcontainer

2022/S 098-268540

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BIOM Spółka z o.o.
Postanschrift: Dolistowo Stare I 144
Ort: Jaświły
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Postleitzahl: 19-124
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Bałakier
E-Mail: biom-recykling@o2.pl
Telefon: +48 857331820
Fax: +48 857161755
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.biom-recykling.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://biom-recykling.ezamwiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne oraz wózków podnośnikowych i paletowych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI"

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44613000 Großcontainer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenerów i pojemników na odpady komunalne oraz dostawa wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOKÓW i MPSZOKÓW

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) kontener Abroll 36,90 m3 – 36 szt.

2) kontener Abroll 10,20 m3 – 36 szt.

3) kontener na odpady niebezpieczne EKO – SKŁAD - szt. 11

a) pojemnik na akumulatory – 11 szt.

b) pojemnik na zużyte źródła światła – 11 szt.

c) pojemniki na zużyte baterie – 11 szt.

d) pojemniki na przeterminowane lekarstwa – 11 szt.

e) beczki atestowane z odejmowanym wiekiem – 132 szt.

4) waga legalizowana do 100 kg - 11 szt.

5) paleta plastikowa - 110 szt.

6) pojemniki edukacyjne o pojemności 1100 litrów typ. PA 1100 – 66 szt.

7) wózek widłowy podnośnikowy ręczny – 11 szt.

8) wózek paletowy z waga - 11 szt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, stanowiących wyposażenie PSZOKÓW i MPSZOKÓW w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44143000 Paletten
44613000 Großcontainer
42923000 Wiegemaschinen und Waagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Powiat moniecki, grajewski, sokólski, augustowski. Miejscowość : Świerzbienie, Koszarówka, Dolistowo Stare, Dąbrowa Białostocka, Augustów, Knyszyn, Nowinka, Rajgród, Suchowola, Goniądz,Janów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) kontener Abroll 36,90 m3 – 36 szt.

2) kontener Abroll 10,20 m3 – 36 szt.

3) kontener na odpady niebezpieczne EKO – SKŁAD - szt. 11

a) pojemnik na akumulatory – 11 szt.

b) pojemnik na zużyte źródła światła – 11 szt.

c) pojemniki na zużyte baterie – 11 szt.

d) pojemniki na przeterminowane lekarstwa – 11 szt.

e) beczki atestowane z odejmowanym wiekiem – 132 szt.

4) waga legalizowana do 100 kg - 11 szt.

5) paleta plastikowa - 110 szt.

6) pojemniki edukacyjne o pojemności 1100 litrów typ. PA 1100 – 66 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” nr POIS.02.02.00-00-0001/17. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na Część 1 zamówienia w wysokości 5 000 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wózków paletowych i podnośnikowych , stanowiących wyposażenie PSZOKÓW i MPSZOKÓW w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42415100 Hubwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Powiat moniecki, grajewski, sokólski, augustowski. Miejscowość : Świerzbienie, Koszarówka, Dolistowo Stare, Dąbrowa Białostocka, Augustów, Knyszyn, Nowinka, Rajgród, Suchowola, Goniądz,Janów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) wózek widłowy podnośnikowy ręczny – 11 szt.

2) wózek paletowy z waga - 11 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” nr POIS.02.02.00-00-0001/17. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na Część 2 zamówienia w wysokości 1 000 PLN

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:

a) w art. 108 ust. 1 pk 1-6) ustawy Pzp,

b) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576,

c) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3.Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie:

1) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na podstawie art.. 139 ust. 2 ustaw Pzp , Zamawiający będzie żądał oświadczenia tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) :

a) w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (na podstawie arrt.. 139 ust. 2 ustaw Pzp Wykonawca

b) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podst. art. 5 K rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 (dz. U poz. 835),

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

- sporządzonej nie wcześniej inż. 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 c . Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem - ciąg dalszy w sekcji III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

Część 1

• wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 800.000 zł,

Część 2

• wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 80.000 zł,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem .

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w wyżej , Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe , które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował :

Cześć 1

• co najmniej jedną dostawę min. 10 kontenerów na odpady,

Część 2

• co najmniej jedną dostawę min. 5 wózków podnośnikowych lub paletowych lub innych urządzeń podnośnikowych

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto umowy,

2. Zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 16:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy , na której jest prowadzone postępowanie znajdującej się pod adresem https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl Osoby upoważnione - Komisja Przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp (procedura odwrócona).

2. Zamawiający działając w trybie art. 139 ust 2 ustawy Pzp odstępuje od wymogu złożenia przez wykonawców JEDZ wraz z ofertą. Zamawiający informuje, że JEDZ będzie wymagany wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl ;

1) . Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie BIOM Sp. z o. o. https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

a) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie

„zarejestruj się”.

b) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

c) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.

2) Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.

3) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający określa SWZ.

4. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

1)Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

a) wadium - wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

b)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z przedłożonych dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

d) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, sekcja 5, ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,

e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo,

- oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022