Lieferungen - 268602-2022

20/05/2022    S98

Ελλάδα-Άνω Λιόσια: Φυτά

2022/S 098-268602

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dperiouspromhth@fyli.gr
Τηλέφωνο: +30 2132042731
Φαξ: +30 2132042714
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fyli.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Αριθμός αναφοράς: 7/2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
03451000 Φυτά
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών, η φυτοτεχνική – αρδευτική αναβάθμιση επιλεγμένων χώρων πρασίνου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Φυλής. Λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Φυλής, καθώς εντός των γεωγραφικών του ορίων εδράζεται και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και η εκτίμηση των υγειονομικών επιπτώσεων του ευρύτερου πληθυσμού, διαμορφώθηκε η πρόταση για την προμήθεια του φυτικού υλικού με το αρδευτικό του δίκτυο και το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου της άρδευσης θα αναβαθμίσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες και θα συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας των πολιτών του Δήμου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 595 620.45 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03120000 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου
03451300 Θάμνοι
03452000 Δένδρα
09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
14212200 Αδρανή υλικά
14212400 Χώμα
34928200 Περιφράξεις
34928400 Αστικός εξοπλισμός
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
34992000 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης
43325000 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
44112200 Επενδύσεις δαπέδων
44114200 Προϊόντα σκυροδέματος
44613700 Απορριμματοφόροι κάδοι
31213000 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι δρόμοι, οι κοινόχρηστοι και οι λοιποί χώροι όπου έχουν προβλεφθεί οι εκάστοτε παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η γεωμορφολογία των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου καθώς και οι συνθήκες που επιβαρύνουν την κλιματική κατάσταση των εν λόγω περιοχών λόγω της έδρασης του Χώρου Υγειονομικής

Ταφής Απορριμμάτων, είναι πολλαπλές και κυρίως αφορούν την γενικότερη υποβάθμιση των περιοχών και τον κίνδυνο που προκύπτει από την έκλυση των αέριων ρύπων, που επιβαρύνουν

δυσμενώς την ποιότητα του αέρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχοντας μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα που ταλανίζει επί σειρά ετών την περιοχή, έχει καταλήξει στον σχεδιασμό της εν λόγω πρότασης καθώς επιθυμεί να

διαμορφώσει το αστικό περιβάλλον με το απαραίτητο φυτικό υλικό σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο νέους πνεύμονες πρασίνου και εκσυγχρονίζοντας ταυτόχρονα τις υπό παρέμβαση περιοχές

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην επίτευξη σημαντικής αύξησης του πρασίνου σε χώρους του Δήμου με την προσθήκη του κατάλληλου αρδευτικού τους δικτύου και του συστήματος τηλεελέγχου της άρδευσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, την προσθήκη των απαραίτητων

υλικών ώστε να γίνεται πιο εφικτή η ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών του Δήμου Φυλής για την βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και την μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Ταυτόχρονα η αναβάθμιση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, με σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού άρδευσης καθώς και τα υλικά του αρδευτικού δικτύου δύνανται να συμβάλουν αισθητά στην εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος. Επιπρόσθετα ο αστικός εξοπλισμός και τα όργανα που έχουν επιλεγεί χαρακτηρίζονται από

ποικιλία δραστηριοτήτων, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές δυνατότητες για ανάπαυση, παιχνίδι, δημιουργικότητα και εκπαίδευση, για κάθε ηλικιακή ομάδα

Σκοπός της ανάπλασης που σχεδιάζει η αρμόδια υπηρεσία είναι η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών. Οι υπηρεσίες του Δήμου, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας και καταγραφής των αναγκών του Δήμου και τις εκτιμήσεις

του προβλεπόμενου αποτελέσματος από την παρούσα παρέμβαση, σχεδιάζει την προμήθεια φυτών (δένδρων, θάμνων και άλλου φυτικού υλικού, καθώς και σχετικού εξοπλισμού όπως πετάσματα καθοδήγησης ριζών για τις περιπτώσεις φύτευσης δένδρων κοντά σε αγωγούς ή φρεάτια στους δρόμους κ.τ.λ.) τα οποία θα εκτείνονται σε κεντρικούς δρόμους, στο μονοπάτι του Μόρνου και σε επιλεγμένες πλατείες, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά οι πνεύμονες πρασίνου του Δήμου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 595 620.45 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η δαπάνη για την υπηρεσία προϋπολογίζεται να ανέλθει στις 21.285.950,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.595.620,45€ + ΦΠΑ13%: 629.458,70€ + ΦΠΑ 24%: 3.060.871,31€) και θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των

ετών 2022 ,2023,2024,2025 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.35.6662.10001, με ποσό 10.000,00€ για το έτος 2022, 500.000,00€ για το έτος 2023, 10.000.000,00€ για το 2025

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται για κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/06/2022
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/06/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων

των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Με την υπ.αρ. 261/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής ορίζονται τα μέλη της επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης.

Με την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα αρχικά μόνο στα

μέλη της Επιτροπής

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή απόρριψης σύμφωνα το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, δείγμα ενός (1) τεμαχίου των προσφερόμενων ειδών όπως απαιτούνται στον πίνακα του άρθρου 6,4 της διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με την 7/2022 μελέτη, έως μια εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, αφού αρχικά πρωτοκολληθούν.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρμόδιου οργάνου και τα σχετικά δείγματα . Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 214 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dperiouspromhth@fyli.gr
Τηλέφωνο: +30 2312042750
Φαξ: +30 2132042714
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fyli.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, κατά τα άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/2016 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως· γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του ν. 4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και τα άρθρα 8 παρ. 3 και 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: -κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, -διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. (άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017–Κανονισμός εξέτασης Προδ. Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ)

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Πόλη: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ταχ. κωδικός: 13341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dperiouspromhth@fyli.gr
Τηλέφωνο: +30 2312042750
Φαξ: +30 2132042714
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fyli.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/05/2022