Lieferungen - 268616-2022

20/05/2022    S98

Polska-Katowice: Komputery osobiste

2022/S 098-268616

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych pok. 69
E-mail: dzp@us.edu.pl
Tel.: +48 323591925
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/us
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów All-in-one

Numer referencyjny: DZP.381.033.2022.DWU
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typ all-in-one (3 szt.), określonych w załączniku nr 2 do SWZ, zwanych dalej: „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu;

3) Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski

Dział Logistyki, pok. B0.8

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typ all-in-one (3 szt.), określonych w załączniku nr 2 do SWZ, zwanych dalej: „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2021), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu; Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

5) Termin realizacji zamówienia: do 41 dni od daty otrzymania zamówienia. Wykonawca może skrócić termin realizacji poszczególnych zamówień w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca skrócenie terminu realizacji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

6) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, pok. B0.8, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

7) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowany sprzęt wynosi: 36 miesięcy.

8) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

10) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących aspektów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, związanych z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia;

11) Zamawiający nie przewiduje klauzuli zastrzeżonej w rozumieniu art. 94 ustawy Pzp;

12) Z uwagi na rodzaj zamówienia, Zamawiający nie przewiduje obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w art. 95 ustawy Pzp.

13) Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 60 ustawy Pzp, ani związanych z udziałem podmiotów udostępniających zasoby w rozumieniu art. 121 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 41
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Jeżeli, po zawarciu umowy Zamawiający uzyska potwierdzenie przez MEiN (Ministerstwo Edukacji i Nauki), iż sprzęt będący przedmiotem umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej, Wykonawca będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków

udziału w przedmiotowym postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z

postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy

wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty

1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego

podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej, tj. w

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w rozdziale

IV SWZ – oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.

2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 i

pkt 3 SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

ustawy Pzp;

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa);

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,

4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3

SWZ.

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci

cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy Wykonawca lub

notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z

dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg powyższy ma

zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania

dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem

kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ.

Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy spełniający przesłanki wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2.Zgodnie z treścią przepisu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

4. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 3, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie złożone na formularzu JEDZ (część III D) oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt. 1) SWZ. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w formularzu oferty oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt. 1) SWZ.

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/us) do upływu terminu składania ofert;

2) szczegółowe informacje zawiera SWZ

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowaniahttps://platformazakupowa.pl/pn/us w sekcji „Komunikaty”, informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: Opis techniczny oferowanego sprzętu, ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).

Wystarczające będzie złożenie załącznika nr 2 do SWZ, wypełnionego w sposób określony powyżej oraz w wymaganej formie. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

3.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośredni od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

4. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej.

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

4) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022