Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 268617-2019

10/06/2019    S110

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2019/S 110-268617

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 080-191443)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.73.2019.MA
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja urządzeń multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. lornet „oka czasu” oraz wykonanie treści multimedialnych wraz z uruchomieniem w ramach realizacji projektu „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-191443

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

d.d Specjalisty ds. kontentu - historyk pełniący nadzór nad treściami, posiadający stopień naukowy przynajmniej doktora nauk historycznych i specjalizujący się naukowo w dziedzinie historii średniowiecznej i nowożytnej Polski.

Powinno być:

b.d specjalisty ds. kontentu - archeologa pełniącego nadzór nad treściami, specjalizującego się w problematyce wczesnego średniowiecza Wielkopolski, w szczególności Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: