Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268617-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Balatonkenese: Úszószerkezetek

2022/S 098-268617

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonkenese Város Városgondnoksága
Nemzeti azonosító szám: 15569080219
Postai cím: Fő Út 43.
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Séra Zsolt intézményvezető
E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu
Telefon: +36 303205102
Fax: +36 88481650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonkenese.hu/varosuzemeltetesi-ugyek/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000529592022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000529592022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„TO’P’ART - Szabadtéri kulturális közösségi tér ki

Hivatkozási szám: EKR000529592022
II.1.2)Fő CPV-kód
34515000 Úszószerkezetek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

OC-INF/1/2021/5275 kódszámú, „TO’P’ART - Szabadtéri kulturális közösségi tér kialakítása Balatonkenesén” elnevezésű projekt keretében” - víziszínpad, lebegősétány beszerzése (ideiglenes víziállás)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34515000 Úszószerkezetek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balaton tómeder 02/55

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

OC-INF/1/2021/5275 kódszámú, „TO’P’ART - Szabadtéri kulturális közösségi tér kialakítása Balatonkenesén” elnevezésű projekt keretében” - 1 db víziszínpad, lebegősétány beszerzése (ideiglenes víziállás)

Hosszúság: minimális elvárás: 14,0 m maximális elvárás: 15,0 m

Szélesség: minimális elvárás: 12,0 m maximális elvárás: 13,0 m

Magasság: minimális elvárás: 1,1 m maximális elvárás: 1,3 m

A fentiek szerint a minimális alapterület: 14,0 m x 12,0 m = 168,0 m2 (ideiglenes víziállás)

A beszerzés magában foglalja a beüzemelést, továbbá a jótállási időszakban a kötelező téliesítést (szétszerelés/elvontatás továbbá tárolás, majd összeszerelés/visszavontatás, beüzemelés).

Állagmegóvás céljából kötelező éves szerviz biztosítása, erre a telepített helyszín nem alkalmas, (és telephelyet sem tud Ajánlatkérő biztosítani), ezért legkésőbb október 15-31. közötti időtartam alatt el kell szállítani és április 01-15 közötti időtartamban vissza kell szállítani. Ennek biztosítéka a jólteljesítési biztosíték.

Alkalmas legyen szabadtéri színpadként funkcionálni, azaz biztonságosan elhelyezhető legyen rajta egy legalább 10m x 8m belső méretű előadótér és a rendezvényéhez tartozó technikai felszerelések;

Rendezvénynapokon kívül "lebegő sétányként", akadálymentes megközelíthető közösségi térként kell funkcionálnia;

Nagyobb szabású színpadi előadások megrendezésére is alkalmassá kell, hogy tehető legyen, tehát bővíthetőnek kell lennie.

A létesítmény mindenkori vízszinthez képesti magassága szabályozható kell legyen, hogy a partról állandóan a legoptimálisabb nézői élmény legyen nyújtható, de a panoráma élményt még magas vízszint esetén se befolyásolja negatívan;

További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok tartalmaznak.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírás, és az árazatlan költségvetési kiírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.) Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A II.2.7) pontban a 90 munkanap alatt 90 naptári nap értendő.

2.) 2.) II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma (ponttartomány): 0-10

Értékelés módszerei:

- Ár kritérium: fordított arányosítás.

- Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) egyenes arányosítás, a Kbt. 77. § (1) bekezdése figyelembevételével.

Az értékelés részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben, és a Kbt. 63. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1.körben az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) alapján. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§(1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-7.§ rendelkezéseire. Ajánlatkérő továbbá külön felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-ára. 2.körben a 321/2015.(X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§(4) és (6) bek. szerinti bírálat körében kerül sor. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr.8.§,10.§,12-14.§,16.§ szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr.15.§(1) bek. szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem

vevő alvállalkozók esetén a Kbt.67.§(4)bek.-e és a 321/2015. Kr. 15.§(2) bek. szerint. A Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozat

megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§(1) bek. k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa neve és lakóhelye tekintetében; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A III. fej. sz. igazolási módok az V. fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015.Kr.1.§(4).A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)mindaddig, ameddig az

igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani(321/2015.Kr. 13. §).Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó. A Kbt. 69.§(11a) bek.-nek megfelelően, a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban a gazdasági szerepelő az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§ (4) vagy (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt.41/A.§ is alkalmazandó. EKR-ben űrlapon teljesítendő nyilatkozatok még: Kbt.62.§(1) bek. k) pont kb)és kc) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 62.§(2)bek. szerinti nyilatkozat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi:1.körben Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(a továbbiakban: EEKD) alapján;2.körben:321/2015.(X.30.) Korm.rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§(4), (6) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltése során a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 6.§(1)-(2)bek. irányadóak.

Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV.rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 5.§ (1) bek.-nek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

Az EKR-ben elektronikus űrlap található EEKD tekintetében, melyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be.

Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt.69.§ (11a) bek. is irányadó.

A Kbt.65.§ (1) bek. b)pont és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek. a)pont alapján az M1) pont előírásai: Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt.65.§ (6) bek. szerinti esetben a közös ajánlattevőknek) Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) alatt befejezett és - figyelemmel 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára - legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott formában úgy, hogy a referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; - referenciát igazoló személy neve és elérhetősége (telefon és/vagy e-mail) - a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával); - a teljesített szállítás tárgyát és mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)-(12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az M1) pont alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely legalább 120 m2 alapterületű ideiglenes víziállás szállítására vonatkozott.

Ajánlatkérő szállítás alatt az eladást és/vagy forgalmazást és/vagy értékesítést érti.

A referencia több szerződéssel is teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződésnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, a fenti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő termék szállítását kell magában foglalnia a

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő - az esetlegesen igényelt előleget tartalmazó számlán felül (Előleg: 30%) 15 napos fizetési határidővel - 1 db részszámla 40%-os teljesítés esetén továbbá 1 db végszámla kiállítására jogosult. A végszámla kifizetésére csak a szerződés tárgyát képező valamennyi termék leszállítására vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A végszámlából az esetlegesen igényelt előleg levonásra kerül. Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban (HUF), átutalással kerül kifizetésre. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme is a magyar forint (HUF). Egyebekben irányadóak még a Kbt.135.§(1),(6),(11) bek-ei,136.§-a, a Ptk. 6:42.§-6:45.§-ai, a Ptk. 6:130. §-a, 6:155. §-a, a 2007. évi CXXVII.tv. (ÁFA tv.), 272/2014.(XI.) Kr. rendelkezései.

Veszprém és a Balaton régió 2023-ra vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melynek keretében az Európa Kulturális Fővárosa cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020 (VIII.5.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása érdekében benyújtott Támogatási kérelem alapján jött létre Támogatási Szerződés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Miniszterelnökség között.

Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a 100% támogatási intenzitású, OC-INF/1/2021/5275 kódszámú, „TO’P’ART - Szabadtéri kulturális közösségi tér kialakítása elnevezésű projekt keretében, utófinanszírozással teljesíti.

Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés biztosítékai:

Késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének az 1%-a/naptári nap, de legfeljebb összesen a késedelmes teljesítéssel termék nettó ellenértékének a 10%-a mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az ajánlattevőt a szállítás alól.

Amennyiben a kötbér mértéke eléri az előbbi 10%-ot, az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék teljes nettó ellenértékének 10%-a.

Amennyiben az ajánlattevő fentiek szerinti szerződésszegése miatt az ajánlatkérő megszünteti a szerződést, meghiúsulási kötbért köteles a nyertes ajánlattevő fizetni az ajánlatkérő részére, melynek mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó ellenértékének a 30%-a.

Mind a késedelmi, mind a hibás teljesítési, mind a meghiúsulási kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Az ajánlatkérő jogosult a Ptk. 6:139. §-a alapján az ajánlattevő által elismert, esedékessé vált kötbér összegét - figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra - az ajánlattevőt megillető ellenértékből (vételárból) visszatartani és erről az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt haladéktalanul értesíteni.

A fenti rendelkezések nem érintik az ajánlattevő kártérítési felelősségét.

Jótállás időtartama: min. 24 hónap, a többletjótállás értékelési szempont.

Eladó köteles a jótállás időtartamára jólteljesítési biztosítékot Vevő rendelkezésére bocsátani, a sikeres átadás átvétel időpontjától a jótállás teljes időtartamára, a Szerződésben foglalt kötelezettségei, jótállási igények biztosítása érdekében. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti formában. A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5% ának megfelelő értékben.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, viszont műszaki szempontból a beszerzés tárgya egy egységet képez, ami vonatkozásában különösen fontos az engedélyezési folyamat továbbá a garanciális szempontok érvényesítése. Gazdasági szempontból is célszerű az egy egységként való kezelés biztosítása.

2.) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében előírtakat.

3.) A Kbt. 35. § (8) és (9) bekezdései alapján az ajánlatkérő rögzíti, hogy nem köti a közbeszerzési eljárásban történő részvételt gazdálkodó szervezet alapításához, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdasági társaság/projekttársaság alapítását.

4) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott

követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A.§, EKR rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.

5) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 66.§(2) szerint.

6) Kbt.66.§(5) alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása EKR rendelet 11.§(1) alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.

7) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt.66.§(6) a)-b) pontjában foglaltakról. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!

8) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy 2006. évi V. tv. 9.§(1) szerinti aláírásmintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, ajánlathoz csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

9) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő Közép-európai idő szerint értendő.

10) Közös ajánlattétel esetén felhívjuk figyelmet Kbt.35.§,valamint Kbt. 41/A.§-ban foglaltakra.

11) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt, azonban Kbt., valamint a közbeszerzési dokumentum által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

12) FAKSZ: Harsányi István lajstromszám:00055).

13) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

14) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) pontját.

15) A IV.2.6) pontban 1 hónap = 30 naptári nap.

16) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

17) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr.30.§(4) bek.-re hivatkozva közli, hogy az III.1.3) pontban az alkalmassági

követelményt a 28.§(3)alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

18) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

19) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt, a Kbt. 54.§-a alapján ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke 1 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. A befizetés helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 1748083-15569080. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esete kivételével az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása kapcsán a Kbt.41/A.§(2) alkalmazandó, azaz a biztosítékról szóló garanciát, kötelezvényt elektronikus okiratként kell benyújtani oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

20) Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtani ajánlatába a szakmai ajánlat táblázatot cégszerűen

aláírva, a közbeszerzési dokumentum szerinti dokumentumminta felhasználásával.

21) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania nyilatkozatát, mely szerint nyertessége esetén hogyan fogja biztosítani a téli időszakra vonatkozó szétszerelést illetve elvontatást, továbbá meg kell neveznie, hogy hol fogja tárolni a szerkezetet. Nyilatkoznia kell arról, hogy ennek elmaradása is az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§(4) alapján.

22) Jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017.

(XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk.,valamint a beszerzés tárgya szerinti kapcsolódó jogszabályok előírásai irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022