Leveringen - 268619-2019

10/06/2019    S110

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen

2019/S 110-268619

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-193224)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20976077
Postadres: Csokonai Utca 3
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Malakuczi Mariann
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Telefoon: +36 17951508
Fax: +36 14594217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Referentienummer: EKR000087852019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése”

Bérleti szerződés - „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg az alábbi közbeszerzési dokumentumot is módosítja:

— szerződéstervezet (7.2. pont)

— Részletező táblázat.