Lieferungen - 268623-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Personalcomputer

2022/S 098-268623

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Straży Granicznej
Postanschrift: Al. Niepodległości 100
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-514
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Górzyńska-Gortat
E-Mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 225004476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.strazgraniczna.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zakup stanowisk końcowych do Centralnego Systemu Przetwarzania Informacji Niejawnych”

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/BF/BŁiI/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się m. in. przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę komputerów typu All in One wraz gwarancją, wsparciem i serwisem technicznym. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. 5. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dostawa przedmiotu zamówienia – 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, przy czym zakupiony sprzęt może być użytkowany i serwisowany w każdym obiekcie Straży Granicznej na terenie RP

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia objęto: 1) w ramach zamówienia podstawowego: a) dostawę 336 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń; 2) w ramach zamówienia objętego prawem opcji: a) dostawę maksymalnie 336 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych ww. komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, tj.: 1) skanu wydruku ze strony internetowej: http://www.passmark.com zawierającego wynik testu PassMark CPU Mark procesora „Komputera typu All In One”, przy czym procesor ten musi osiągnąć w ww. teście średni wynik min. 8 800 pkt. Za aktualny na dzień złożenia oferty Zamawiający uzna wydruk opatrzony datą i zawierający wynik pomiaru wydajności w teście PassMark CPU Mark elementu, o którym mowa w punkcie 1) - pobrany ze strony: http://www.passmark.com w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://portal.smartpzp.pl/ kgsg) do dnia złożenia oferty. Ww. dokument należy złożyć w elektronicznej kopii dokumentu (skan wydruku) poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 3. Ocena zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego zostanie dokonana zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Pzp (w tym w art. 106 ust. 3 ww. ustawy). 4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg/elearning oraz w Rozdziale X SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: komputer typu All In One posiada Certyfikat TCO EDGE / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: okres udzielonej gwarancji, wsparcia i serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w pkt II.2.4) pkt 1 ppkt 2, jest: a) dostawa maksymalnie 336 kompletów jednakowych, fabrycznie nowych komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń. 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle do Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie do realizacji zamówienia objętego prawem opcji. 3. Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte prawem opcji w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przystępując do przetargu Wykonawca, który będzie składał ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/10) zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności cenę wszystkich urządzeń, oprogramowania i licencji oraz świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia. 2. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury, jest realizacja przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Umowy oraz podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy. 3. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy, w terminie do 30 dni od przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze. 5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny jednostkowe urządzeń będą równe cenom jednostkowym urządzeń z zamówienia podstawowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Paltformie SmartPZP - https://portal.smartpzp.pl/kgsg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: 1) z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, 2) z art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 3) z art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022). 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wykonawca musi również złożyć wraz z ofertą oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę zawierające informacje wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; b) informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.1 ustawy Pzp). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). 5. Forma dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022