Lieferungen - 268623-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Komputery osobiste

2022/S 098-268623

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004476
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup stanowisk końcowych do Centralnego Systemu Przetwarzania Informacji Niejawnych”

Numer referencyjny: 17/BF/BŁiI/22
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się m. in. przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę komputerów typu All in One wraz gwarancją, wsparciem i serwisem technicznym. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. 5. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa przedmiotu zamówienia – 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, przy czym zakupiony sprzęt może być użytkowany i serwisowany w każdym obiekcie Straży Granicznej na terenie RP

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objęto: 1) w ramach zamówienia podstawowego: a) dostawę 336 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń; 2) w ramach zamówienia objętego prawem opcji: a) dostawę maksymalnie 336 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych ww. komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, tj.: 1) skanu wydruku ze strony internetowej: http://www.passmark.com zawierającego wynik testu PassMark CPU Mark procesora „Komputera typu All In One”, przy czym procesor ten musi osiągnąć w ww. teście średni wynik min. 8 800 pkt. Za aktualny na dzień złożenia oferty Zamawiający uzna wydruk opatrzony datą i zawierający wynik pomiaru wydajności w teście PassMark CPU Mark elementu, o którym mowa w punkcie 1) - pobrany ze strony: http://www.passmark.com w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://portal.smartpzp.pl/ kgsg) do dnia złożenia oferty. Ww. dokument należy złożyć w elektronicznej kopii dokumentu (skan wydruku) poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 3. Ocena zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego zostanie dokonana zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Pzp (w tym w art. 106 ust. 3 ww. ustawy). 4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg/elearning oraz w Rozdziale X SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: komputer typu All In One posiada Certyfikat TCO EDGE / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji, wsparcia i serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w pkt II.2.4) pkt 1 ppkt 2, jest: a) dostawa maksymalnie 336 kompletów jednakowych, fabrycznie nowych komputerów typu All in One; b) gwarancję, wsparcie i serwis techniczny dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania, które będą świadczone przez Wykonawcę przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy tych urządzeń. 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle do Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie do realizacji zamówienia objętego prawem opcji. 3. Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte prawem opcji w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa opcji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca, który będzie składał ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/10) zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności cenę wszystkich urządzeń, oprogramowania i licencji oraz świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia. 2. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury, jest realizacja przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Umowy oraz podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy. 3. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy, w terminie do 30 dni od przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze. 5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny jednostkowe urządzeń będą równe cenom jednostkowym urządzeń z zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Paltformie SmartPZP - https://portal.smartpzp.pl/kgsg.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: 1) z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, 2) z art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 3) z art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022). 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wykonawca musi również złożyć wraz z ofertą oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę zawierające informacje wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; b) informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.1 ustawy Pzp). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). 5. Forma dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022