Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 268625-2022

Submission deadline has been amended by:  376348-2022
20/05/2022    S98

Polen-Ostróda: Straßenbeleuchtungseinrichtungen

2022/S 098-268625

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Ostróda
Postanschrift: ul. Mickiewicza 24
Ort: Ostróda
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 14-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karol Żurański
E-Mail: karol.zuranski@um.ostroda.pl
Telefon: +48 896429439
Fax: +48 896429439
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ostroda.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928500 Straßenbeleuchtungseinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 256 747.80 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
34928510 Straßenbeleuchtungsmasten
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Ostróda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

3. Ofertowane oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC- ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością lub równoważny certyfikat potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż taki podział groziłby:

1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;

2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;

3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 256 747.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: 150-180 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego obejmującej wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz modyfikację instalacji elektrycznej o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto;

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.: co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, w tym:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru; i

- jedną osobą posiadająca uprawnienia na stanowisku eksploatacji.

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.

2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 7 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych dostaw.

3. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 SWZ. Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:10
Ort:

Siedziba Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert na portalu: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przesłanki wykluczenia:

1) określone w ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 uPzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2–3 uPzp.

2) wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące wykluczenia zostały wskazane w § 6 SWZ.

2. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pełne informacje na temat oświadczeń i dokumentów zostały zawarte w § 4 SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)- inne wymagania dotyczące wadium określono w § 20 SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej- pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia określono w § 21 SWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe: raporty z badań dla oferowanych opraw oświetlenia ulicznego oraz parkowego, celem potwierdzenia następujących parametrów:

- skuteczność świetlna (lm/W);

- współczynnik mocy- PF;

- temperatura barwowa (K);

- wskaźnik oddawania barw (Ra).

Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50Hz, czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą jest wskazany w § 4 ust. 1 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów uPzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami uPzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022