Lieferungen - 268625-2022

Submission deadline has been amended by:  376348-2022
20/05/2022    S98

Polen-Ostróda: Straßenbeleuchtungseinrichtungen

2022/S 098-268625

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Ostróda
Postanschrift: ul. Mickiewicza 24
Ort: Ostróda
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 14-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karol Żurański
E-Mail: karol.zuranski@um.ostroda.pl
Telefon: +48 896429439
Fax: +48 896429439
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ostroda.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928500 Straßenbeleuchtungseinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 256 747.80 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
34928510 Straßenbeleuchtungsmasten
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Ostróda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

3. Ofertowane oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC- ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością lub równoważny certyfikat potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż taki podział groziłby:

1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;

2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;

3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 256 747.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: 150-180 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego obejmującej wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz modyfikację instalacji elektrycznej o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto;

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.: co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, w tym:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru; i

- jedną osobą posiadająca uprawnienia na stanowisku eksploatacji.

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.

2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 7 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych dostaw.

3. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 SWZ. Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:10
Ort:

Siedziba Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert na portalu: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przesłanki wykluczenia:

1) określone w ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 uPzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2–3 uPzp.

2) wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące wykluczenia zostały wskazane w § 6 SWZ.

2. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pełne informacje na temat oświadczeń i dokumentów zostały zawarte w § 4 SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)- inne wymagania dotyczące wadium określono w § 20 SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej- pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia określono w § 21 SWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe: raporty z badań dla oferowanych opraw oświetlenia ulicznego oraz parkowego, celem potwierdzenia następujących parametrów:

- skuteczność świetlna (lm/W);

- współczynnik mocy- PF;

- temperatura barwowa (K);

- wskaźnik oddawania barw (Ra).

Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50Hz, czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą jest wskazany w § 4 ust. 1 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów uPzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami uPzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022