Lieferungen - 268625-2022

Submission deadline has been amended by:  376348-2022
20/05/2022    S98

Polska-Ostróda: Oświetleniowy sprzęt uliczny

2022/S 098-268625

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ostróda
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 24
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Żurański
E-mail: karol.zuranski@um.ostroda.pl
Tel.: +48 896429439
Faks: +48 896429439
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostroda.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie

Numer referencyjny: ZP.271.18.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928500 Oświetleniowy sprzęt uliczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 256 747.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
34928510 Uliczne słupy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostróda

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

3. Ofertowane oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC- ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością lub równoważny certyfikat potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż taki podział groziłby:

1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;

2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;

3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 256 747.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 150-180 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego obejmującej wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz modyfikację instalacji elektrycznej o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto;

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.: co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, w tym:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru; i

- jedną osobą posiadająca uprawnienia na stanowisku eksploatacji.

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.

2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 7 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych dostaw.

3. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 SWZ. Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert na portalu: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przesłanki wykluczenia:

1) określone w ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 uPzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2–3 uPzp.

2) wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące wykluczenia zostały wskazane w § 6 SWZ.

2. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pełne informacje na temat oświadczeń i dokumentów zostały zawarte w § 4 SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)- inne wymagania dotyczące wadium określono w § 20 SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej- pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia określono w § 21 SWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe: raporty z badań dla oferowanych opraw oświetlenia ulicznego oraz parkowego, celem potwierdzenia następujących parametrów:

- skuteczność świetlna (lm/W);

- współczynnik mocy- PF;

- temperatura barwowa (K);

- wskaźnik oddawania barw (Ra).

Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50Hz, czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą jest wskazany w § 4 ust. 1 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów uPzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami uPzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022