Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268625-2022

Submission deadline has been amended by:  376348-2022
20/05/2022    S98

Polska-Ostróda: Oświetleniowy sprzęt uliczny

2022/S 098-268625

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ostróda
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 24
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Żurański
E-mail: karol.zuranski@um.ostroda.pl
Tel.: +48 896429439
Faks: +48 896429439
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostroda.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie

Numer referencyjny: ZP.271.18.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928500 Oświetleniowy sprzęt uliczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 256 747.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
34928510 Uliczne słupy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostróda

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego i parkowego obejmująca wymianę źródeł światła w istniejących oprawach oraz wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED na terenie miasta Ostróda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 4 do SWZ; dalej: PFU).

3. Ofertowane oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC- ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością lub równoważny certyfikat potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem postępowania jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż taki podział groziłby:

1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;

2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;

3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 256 747.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 150-180 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego obejmującej wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz modyfikację instalacji elektrycznej o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto;

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.: co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, w tym:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru; i

- jedną osobą posiadająca uprawnienia na stanowisku eksploatacji.

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.

2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 7 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych dostaw.

3. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 SWZ. Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert na portalu: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=28783461

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przesłanki wykluczenia:

1) określone w ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 uPzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2–3 uPzp.

2) wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące wykluczenia zostały wskazane w § 6 SWZ.

2. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia wprowadzonych w związku z agresją na Ukrainę;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pełne informacje na temat oświadczeń i dokumentów zostały zawarte w § 4 SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)- inne wymagania dotyczące wadium określono w § 20 SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej- pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia określono w § 21 SWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe: raporty z badań dla oferowanych opraw oświetlenia ulicznego oraz parkowego, celem potwierdzenia następujących parametrów:

- skuteczność świetlna (lm/W);

- współczynnik mocy- PF;

- temperatura barwowa (K);

- wskaźnik oddawania barw (Ra).

Raport musi być przeprowadzony w następujących warunkach pomiarowych: napięcie zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50Hz, czas wygrzewania 1 godzina, oprawy podczas badania muszą być zasilane stabilizowanym źródłem napięcia przemiennego, pomiar parametrów elektrycznych musi być wykonany z wykorzystaniem miernika mocy.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą jest wskazany w § 4 ust. 1 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów uPzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami uPzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022