Lieferungen - 268627-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 098-268627

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Wiśniewska
E-Mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Telefon: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nbp.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-zamowienia.nbp.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: polityka pieniężna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup uzupełniający licencji dla narzędzia Splunk Enterprise

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0111/DIT/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozwiązania do analizy kontekstowej logów aplikacyjnych i systemowych oraz monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, ciągłością i prawidłowością działania infrastruktury, w zakresie obejmującym:

1.1. Wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zależnymi i nośnikiem, na którym Projekt Techniczny utrwalono;

1.2. Zakup i dostarczenie do Lokalizacji Zamawiającego Oprogramowania;

1.3. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap I;

1.4. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap II;

1.5. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych, prawa własności egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nośnika, na którym Dokumentację Powykonawczą utrwalono;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego, wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono materiały szkoleniowe;

1.7. Świadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;

1.8. Świadczenie Usług Serwisowych Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 655 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48730000 Sicherheitssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

1. Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Centralny Ośrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21;

2. Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Ośrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozwiązania do analizy kontekstowej logów aplikacyjnych i systemowych oraz monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, ciągłością i prawidłowością działania infrastruktury, w zakresie obejmującym:

1.1. Wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zależnymi i nośnikiem, na którym Projekt Techniczny utrwalono;

1.2. Zakup i dostarczenie do Lokalizacji Zamawiającego Oprogramowania;

1.3. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap I;

1.4. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap II;

1.5. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych, prawa własności egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nośnika, na którym Dokumentację Powykonawczą utrwalono;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego, wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono materiały szkoleniowe;

1.7. Świadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;

1.8. Świadczenie Usług Serwisowych Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 655 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 37
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmował dostawę i wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych dla systemu zabezpieczeń informatycznych*, a wartość każdego zamówienia (umowy) w zakresie dostawy i wykonania usług instalacyjno-wdrożeniowych dla systemu zabezpieczeń informatycznych* wynosiła co najmniej 700 000,00 PLN brutto**

* Przez system zabezpieczeń informatycznych, Zamawiający rozumie np. systemy klasy Next Generation Firewall, Next Generation Intrusion Prevention System, systemy klasy: SIEM, anty APT, WAF, DAM, NAV, DDI, TAP, systemy analityczne dla wspomagania procesu zarządzania ryzykiem związanym z wykrywaniem i zapobieganiem nadużyć (fraud detection), system dla deszyfracji ruchu SSL.

** W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający określił warunki realizacji umowy w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej "Ustawa"), Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 ustawy, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Ustawy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 12:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający ustala wadium: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

3.1. art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 8 – 10 ustawy;

3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

3.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b", pkt. 2, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415) zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”;

4.2. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 4 (odpowiednio w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej) oraz w par. 5 w rozporządzenia ws. dokumentów;

4.3. dokumentów, o których mowa w par. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ws. dokumentów.

4.4. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy;

4.5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda oświadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 7 w zakresie podstaw wykluczeń, o których mowa w lit "a", "b", "c", "d", "i" rozporządzenia ws. dokumentów.

6. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 139 ustawy.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego):

1) Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl.

2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego.

3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.

4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.

5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB.

6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej NBP oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdują się w Załączniku Nr 1 i 2 do SWZ.

10) Pozostałe informacje:

a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie Zakupowej NBP jako „niejawny”.

b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.

c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy, przy czym wskazane wyżej wymaganie dotyczy tylko tych przypadków, gdy brak jest dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java.

11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00):

- Telefonicznie pod numerem: +48 22 257 22 23

- Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl

- E-mail: oneplace@marketplanet.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022