Lieferungen - 268627-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 098-268627

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Wiśniewska
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup uzupełniający licencji dla narzędzia Splunk Enterprise

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0111/DIT/22
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozwiązania do analizy kontekstowej logów aplikacyjnych i systemowych oraz monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, ciągłością i prawidłowością działania infrastruktury, w zakresie obejmującym:

1.1. Wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zależnymi i nośnikiem, na którym Projekt Techniczny utrwalono;

1.2. Zakup i dostarczenie do Lokalizacji Zamawiającego Oprogramowania;

1.3. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap I;

1.4. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap II;

1.5. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych, prawa własności egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nośnika, na którym Dokumentację Powykonawczą utrwalono;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego, wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono materiały szkoleniowe;

1.7. Świadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;

1.8. Świadczenie Usług Serwisowych Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 655 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Centralny Ośrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21;

2. Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Ośrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozwiązania do analizy kontekstowej logów aplikacyjnych i systemowych oraz monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, ciągłością i prawidłowością działania infrastruktury, w zakresie obejmującym:

1.1. Wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zależnymi i nośnikiem, na którym Projekt Techniczny utrwalono;

1.2. Zakup i dostarczenie do Lokalizacji Zamawiającego Oprogramowania;

1.3. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap I;

1.4. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych Etap II;

1.5. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych, prawa własności egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nośnika, na którym Dokumentację Powykonawczą utrwalono;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego, wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono materiały szkoleniowe;

1.7. Świadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;

1.8. Świadczenie Usług Serwisowych Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 655 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) obejmował dostawę i wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych dla systemu zabezpieczeń informatycznych*, a wartość każdego zamówienia (umowy) w zakresie dostawy i wykonania usług instalacyjno-wdrożeniowych dla systemu zabezpieczeń informatycznych* wynosiła co najmniej 700 000,00 PLN brutto**

* Przez system zabezpieczeń informatycznych, Zamawiający rozumie np. systemy klasy Next Generation Firewall, Next Generation Intrusion Prevention System, systemy klasy: SIEM, anty APT, WAF, DAM, NAV, DDI, TAP, systemy analityczne dla wspomagania procesu zarządzania ryzykiem związanym z wykrywaniem i zapobieganiem nadużyć (fraud detection), system dla deszyfracji ruchu SSL.

** W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający określił warunki realizacji umowy w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej "Ustawa"), Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 ustawy, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Ustawy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający ustala wadium: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

3.1. art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 8 – 10 ustawy;

3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

3.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b", pkt. 2, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415) zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”;

4.2. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 4 (odpowiednio w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej) oraz w par. 5 w rozporządzenia ws. dokumentów;

4.3. dokumentów, o których mowa w par. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ws. dokumentów.

4.4. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy;

4.5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda oświadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 7 w zakresie podstaw wykluczeń, o których mowa w lit "a", "b", "c", "d", "i" rozporządzenia ws. dokumentów.

6. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 139 ustawy.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego):

1) Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl.

2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego.

3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.

4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.

5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB.

6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej NBP oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdują się w Załączniku Nr 1 i 2 do SWZ.

10) Pozostałe informacje:

a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie Zakupowej NBP jako „niejawny”.

b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.

c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy, przy czym wskazane wyżej wymaganie dotyczy tylko tych przypadków, gdy brak jest dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java.

11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00):

- Telefonicznie pod numerem: +48 22 257 22 23

- Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl

- E-mail: oneplace@marketplanet.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022