Lieferungen - 268628-2022

20/05/2022    S98

България-Благоевград: Медицинско оборудване

2022/S 098-268628

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД
Национален регистрационен номер: 101533900
Пощенски адрес: ВАСИЛ ЛЕВСКИ №.62
Град: гр. Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Соня Клисурска
Електронна поща: sonq_klisurska@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.sbalo-svetimina.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18369
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/212085
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/212085
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицинска апаратура в лаборатория по клинична патология и цитопатология“ за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицинска апаратура в лаборатория по клинична патология и цитопатология“ за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“.

Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 /две/ обособени позиции. Оферти могат да бъдат подадени за една или за всички обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на микроскоп“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на криокът/криостат за гефрирна патология“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на микроскоп“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, с административен адрес – гр. Благоевград - 2700, ул. „Васил Левски” № 62

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицинска апаратура в лаборатория по клинична патология и цитопатология“ за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“.

Предметът на Обособена позиция № 1 "Доставка на микроскоп" включва:

1. Доставка на апаратурата /включена в обособена позиция/, нова, не демонстрационна, нерециклирана, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта;

2. Монтаж, извършване на настройки и въвеждане в експлоатация на апаратурата, съгласно изискванията на производителя;

3. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата от поне минимум един обучен от производителя сервизен специалист – за извършване на монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на апаратурата.

4. Гаранционна поддръжка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 108 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на криокът/криостат за гефрирна патология“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, с административен адрес – гр. Благоевград - 2700, ул. „Васил Левски” № 62

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицинска апаратура в лаборатория по клинична патология и цитопатология“ за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“.

Предметът на обособена позиция № 2 „Доставка на криокът/криостат за гефрирна патология“ включва:

1. Доставка на апаратурата /включена в съответната обособена позиция/, нова, не демонстрационна, нерециклирана, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта;

2. Монтаж, извършване на настройки и въвеждане в експлоатация на апаратурата, съгласно изискванията на производителя;

3. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата от поне минимум един обучен от производителя сервизен специалист – за извършване на монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на апаратурата.

4. Гаранционна поддръжка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), освен в случаите по чл. 77, ал.2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република България и може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Деклариране: Изискваната от Възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, с посочване на № на разрешително, обхват и срок на действие. В случай, че документа е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе се прилагат за всеки член на обединението, който ще изпълнява дейности по доставка, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

Доказване: Документите, които се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП са копия на документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ и/или еквивалентно. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците могат да посочат в ЕЕДОП: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една доставка с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.

* Под „изпълнена успешно доставка“ следва се разбира такава, която независимо от датата на договарянето е изпълнена в посочения по-горе период, като доставката е удостоверена с подписване на приемо-предавателен протокол.

** Под „доставка със сходен предмет” следва да се разбират дейности по доставка на медицинска апаратура и/или лабораторна апаратура за извършване/провеждане на хистологични изследвания.

Възложителят не поставя изискване за сходен обем.

Деклариране: Обстоятелствата по т.1. се удостоверяват с представяне на информация - Списък на доставките на медицинска апаратура (идентични или сходни с предмета на поръчката), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на: стойността, обема, периода на извършването и получателя на дейността и марката, модела и производителя на медицинската апаратура, обект на дейността - таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.

Доказване: Участникът, определен за изпълнител представя списък на доставките и доказателство за опит преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП.

Участникът, сам избира формата на документа за доказателство за опит –/договори, препоръки, референции, приемо-предавателни протоколи, отчети, доклади за приключила работа, фактури, удостоверения и други/. Необходимо е в доказателственият документ, съответно в регистъра, да са посочени: стойността, обема, периода на извършването и получателя на дейността.

Когато се представя за разглеждане от Комисията по провеждане на процедурата по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, копията се сканират в pdf-формат и pdf-файлът се представя, подписан с електронен подпис на законния представител на участника или неговия пълномощник.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците могат да посочат в ЕЕДОП: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

2. Участникът следва да разполага със сервизни специалисти, със съответна професионална компетентност, които са обучени от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура, оферирана от участника.

Минимални изисквания:Участникът следва да осигури минимум 2 (две) лица, които са обучени от производителя за монтаж и техническа поддръжка на предлаганата апаратура от участника.

Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация под формата на списък на техническите лица, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В от ЕЕДОП, като се посочат и данни за документите за придобита професионална правоспособност /квалификация и за притежаваните сертификати за обучение, вкл. дата на издаване, срок на валидност, обхват.

Доказване: Документите, които се представят от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП са списък на лицата и копия от документите, удостоверяващи придобитата професионална правоспособност/квалификация на посочените в ЕЕДОП технически лица, в т.ч. и притежаваните сертификати за обучение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/06/2022
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за изключване:- наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. -осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - при наличие на свързаност по §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна обществена поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

Други основания за отстраняване. Отстраняват се от участие в процедурата:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.

4. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

5. Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

6. Участник, който след искане или покана от възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

7. Участник, който не е декриптирал офертата си в срок, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

8. Участник, който е представил ценово предложение, което надвишава определената от Възложителя прогнозна/пределна стойност /без вкл. ДДС/.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Възложителят предвижда и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. Условията относно гаранциите, предвидени от възложителя, в т.ч. и условията за задържане и усвояване на гаранциите се съдържат в документацията за участи и в проекта на договор за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП (10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022