Lieferungen - 268633-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2022/S 098-268633

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-567
Państwo: Polska
E-mail: judyta.kowalska@ms.gov.pl
Tel.: +48 225212444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profil-nabywcy-
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zamowienia-publiczne0
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zamowienia-publiczne0
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: resort sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych w podziale na 2 części

Numer referencyjny: BF-II.3710.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w podziale na 2 części.

Część I przedmiotu zamówienia:.

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii piśmienniczej.

Część II przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii kancelaryjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Tomie II oraz Tomie III SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii piśmienniczej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22816000 Bloki papierowe
22816100 Bloczki notatkowe
22851000 Skoroszyty
22853000 Pojemniki na akta
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000 Wyroby biurowe
30192100 Gumki
30192121 Długopisy kulkowe
30192125 Pisaki
30192133 Temperówki do ołówków
30192150 Datowniki
30192160 Korektory
30192500 Okładki przezroczyste
30192800 Etykiety samoprzylepne
30193200 Korytka i organizatory na biurka
30195900 Tablice do pisania i tablice magnetyczne
30197100 Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
30197220 Spinacze do papieru
30197320 Zszywacze
30197330 Dziurkacze
30199230 Koperty
30199500 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
39292500 Linijki
30192130 Ołówki
30192930 Korektory w piórze
30199731 Wizytowniki
30195400 Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii piśmienniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Tomie II oraz Tomie III SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zlecenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii kancelaryjnej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192152 Numeratory
30192154 Wymienne poduszki do pieczątek
30197320 Zszywacze
30192111 Poduszki z tuszem
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych z zakresu galanterii kancelaryjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Tomie II oraz Tomie III SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zlecenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W zakresie części I przedmiotu zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie dostawy artykułów biurowych, z których każda musi spełnić łącznie następujące wymagania:

1) dostawa była/jest zrealizowana/realizowana w całości przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do obsługi klienta z dostępem przez Internet (platformy on-line),

2) wartość dostawy była/jest nie mniejsza niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto*.

*W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych wartość dostawy musi dotyczyć części już wykonanej, nie zaś całości, w tym przyszłego nierealizowanego zakresu dostawy.

2.1. W zakresie części II przedmiotu zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie dostawy artykułów biurowych, z których każda musi spełnić łącznie następujące wymagania:

3) dostawa była/jest zrealizowana/realizowana w całości przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do obsługi klienta z dostępem przez Internet (platformy on-line),

4) wartość dostawy była/jest nie mniejsza niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych) brutto*.

*W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych wartość dostawy musi dotyczyć części już wykonanej, nie zaś całości, w tym przyszłego nierealizowanego zakresu dostawy.

I. Podstawy wykluczenia Wykonawców w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia:

O udzielenie zamówienia publicznego w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy w dotychczasowej działalności przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie naruszyli norm prawnych w zakresie praw pracowniczych, zobowiązań publicznoprawnych i podatkowych, przestępczości gospodarczej i pospolitej oraz ochrony środowiska. Ministerstwo Sprawiedliwości monitoruje przestrzeganie prawa przez Wykonawców zamówień publicznych, ich pracowników oraz podmioty współpracujące, zarówno podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i na etapie wykonywania umów.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Cd. w pkt III.1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. z pkt III.1.1:

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:.

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” oraz na formularzu Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca wypełniając jednolity dokument, może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania stanowi załącznik do SWZ. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” jednolitego dokumentu,

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji "alfa", w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV jednolitego dokumentu.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

6a. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

6.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;

Cd. w pkt „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z pkt III.1.2:

3) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;

4) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

5) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę,

— sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik do SWZ – formularz 3.4);

6.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.1.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz Oświadczeniach Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Oświadczeniach podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Cd. w pkt III.1.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. z pkt II.1.2.:

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 6.1.1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6.1.4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.1.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6.2.1. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a oraz 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.2.1 stosuje się.

6.3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.3.1. Formularz „Wykaz dostaw”, wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Cd w pkt „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z pkt III.1.3.

6.3.2. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, oraz Oświadczeniach Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

6.3.3.. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. (art. 116 ust. 2 Ustawy).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W zakresie części I i II przedmiotu zamówienia:

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy

na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. O terminie złożenia dokumentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

2. Zamawiający będzie stosował uprzednią ocenę ofert, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy lub po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

4. Ofertę stanowi (w zakresie danej części przedmiotu zamówienia):

1) Formularz „Oferta”,

2) „Formularz asortymentowo-cenowy”,

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym formularzu oferty, wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie podczas składania oferty, a treścią Formularzy „Oferta” i „Formularz asortymentowo-cenowy”, sporządzonych według wzorów z SWZ i załączonych do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularzy „Oferta” oraz „Formularz asortymentowo-cenowy”, sporządzonych według wzoru z SWZ i podpisanych prawidłowo przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Próbki oferowanych materiałów biurowych (uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w kolumnie nr 3 formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego „Formularz 1.2.” dla danej części przedmiotu zamówienia, oraz określone w OPZ). Zamawiający będzie oceniał zgodność i jakość dostarczonej próbki z Opisem Przedmiotu Zamówienia – kryterium oceny ofert w ramach danej części przedmiotu zamówienia.

W przypadku próbek Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Próbki dla danej części przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 11, w Biurze Podawczym przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym opakowaniu, opatrzonym danymi Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

postępowanie nr: BF-II.3710.11.2022

„Próbki do postępowania na „Dostawę materiałów biurowych – część … przedmiotu zamówienia”.

Nie otwierać przed dniem 22 czerwca 2022 r. godz. 13.00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi MiŚP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie zawiera elementy zgodnie z art. 516 Ustawy.

4. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach:

7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

7.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7.1. i 7.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022