Lieferungen - 268636-2022

20/05/2022    S98

Belgien-Lier: Datenbankverwaltungssystem

2022/S 098-268636

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: HeiligHartziekenhuis Lier
Postanschrift: Mechelsestraat 24
Ort: Lier
NUTS-Code: BE21 Prov. Antwerpen
Postleitzahl: 2500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Wendy Blankert
E-Mail: wendy.blankert@hhzhlier.be
Telefon: +32 34913750
Fax: +32 34912346
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hhzhlier.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/185/ZV/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering, installatie en onderhoud Patient data monitoring system

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48612000 Datenbankverwaltungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE21 Prov. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Levering, installatie en onderhoud Patient data monitoring system

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Technische specificaties / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Technische dienstverlening / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen; o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

2. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest). In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

3. In navolging van art. 68 van het KB van 18 juni 2017 moet de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest). Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen.

4. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen aub) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

5. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Het UEA

2. Het UEA

3. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

4. Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5. Bewijs Polis meegeven.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. - Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd.

2. - Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. - Een geldig ISO27001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van beveiligingsmanagement.

4. - De kandidaat dient een lijst te bezorgen van zijn eigen medewerkers, onderverdeeld in expertise en kwalificaties, certificering, waaruit blijkt dat de inschrijver over voldoende gekwalificeerde, gecertificeerde eigen mankracht beschikt om dit soort opdrachten te kunnen aannemen. M

5. - Bij zijn aanvraag tot deelneming bevestigt de kandidaat dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

6. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Minimumeisen: de kandidaat levert minstens 2 referenties, waarvan minstens 1 referentie van een ziekenhuis met minstens 400 bedden. Elke referentie (minstens 2) is vergezeld van de gevraagde informatie: • Gegevens contactpersoon (e-mail adres, functie); • Budgettaire grootte, totaal en jaarlijks, opgedeeld in leveringen en diensten; • Aantal jaar lopende; • De publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; • Aantal personeel betrokken en hun functie binnen de referentie; • Aantal bedden te beheren; • De scope van het project; • Aantoonbaar maken via verklaringen van goede uitvoering van de referentie, met naam en contactgegevens; • Gebruikte technologieën binnen het project.

2. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor

3. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.

4. Minimumeis: de kandidaat toont aan de hand van certificaten aan dat de kandidaat beroep kan doen op (i)gecertificeerde System Experten en (ii) gecertifieerde Field Engineer.

5. Minimumeis: de kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen

6. CE Markering of gelijkwaardig

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Omwille van de afschrijving van de server en de lange implementatietijd.

IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2023

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen , afdeling Mechelen
Postanschrift: Keizerstraat 20
Ort: Mechelen
Postleitzahl: 2800
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022