Lieferungen - 268637-2022

Submission deadline has been amended by:  332889-2022
20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Ausrüstung für Immunoanalysen

2022/S 098-268637

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Nationale Identifikationsnummer: 31748333
Postanschrift: Dúbravská cesta 9
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84510
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Peter Horňák
E-Mail: peter.hornak@savba.sk
Telefon: +421 254788100
Fax: +421 254788100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.niu.sav.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440597
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: veda a výskum

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia laboratória pre vyšetrovanie humorálnej a bunkovej imunitnej odpovede

Referenznummer der Bekanntmachung: NIUSAV/2022/01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33127000 Ausrüstung für Immunoanalysen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je: dodanie prístrojov:

-ELISA reader na kvantifikáciu absorbancie a luminiscencie pri platničkových analytických metódach

-Bunkový sorter na izolovanie definovaných bunkových subpopulácií

ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 244 588.50 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

-ELISA reader na kvantifikáciu absorbancie a luminiscencie pri platničkových analytických metódach

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33127000 Ausrüstung für Immunoanalysen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Neuroimunologickýústav SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobná špecifikácia je uvdená v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom - Špecifikácia predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 34 588.50 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bunkový sorter na izolovanie definovaných bunkových subpopulácií

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33127000 Ausrüstung für Immunoanalysen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Neuroimunologickýústav SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podrobná špecifikácia je uvdená v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom - Špecifikácia predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 210 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarvania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,

b)uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

1.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne

overenou kópiou týchto dokumentov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie skutočnosti, že

uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu.

1.2 Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá

otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

1.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej

osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi

alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,

ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety

preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje

finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického

postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem§ 32 ods. 1 písm. e)a

nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h)aods. 7.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom by malo byť uvedené najmä, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke ajeho bežný účet nebol za toto obdobie predmetom exekúcie. (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač musí preukázať, že v referenčnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v hodnote (kumulatívne):

pre časť 1 predmetu zákazky 100.000 EUR bez DPH a hodnota aspoň jednej samosatnej zákazky v referenčnom období musí byť aspoň 30.000 EUR bez DPH,

pre časť 2 predmetu zákazky 600.000 EUR bez DPH a hodnota aspoň jednej samosatnej zákazky v referenčnom období musí byť aspoň 200.000 EUR bez DPH.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podmienky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

elektronicky prostredníctvom sw Josephine on-line sprístupnením ponúk

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022