Lieferungen - 268639-2022

Submission deadline has been amended by:  298686-2022
20/05/2022    S98

Polen-Paradyż: Heizkessel

2022/S 098-268639

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Paradyż
Postanschrift: ul. Konecka 4
Ort: Paradyż
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 26-333
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ilona Kazuła
E-Mail: przetargi@gminaparadyz.pl
Telefon: +48 447584082
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.gminaparadyz.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Żarnów
Postanschrift: ul. Opoczyńska 5
Ort: Żarnów
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 26-330
Land: Polen
E-Mail: przetargi@gminaparadyz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zarnow.eu/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła” w formule „zaprojektuj i wybuduj

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621200 Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część pierwsza

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331110 Installation von Kesseln
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45333000 Installation von Gasanlagen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

- kotłów na gaz ziemny – 13 szt.

- kotłów na gaz płynny – 11 szt.

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU.

- wykonanie prac termomodernizacyjnych wykazanych w załączniku nr 1 do PFU dotyczących instalacji będących w zakresie części pierwszej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dla projektu pn. „ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE PARADYŻ I ŻARNÓW POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium w wysokości:

Dla części 1: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część druga

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331110 Installation von Kesseln
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45333000 Installation von Gasanlagen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

- kotłów na biomasę (pellet) - 6 szt.

- kotłów na biomasę (pyroliza) – 2 szt.

- kotłów na ekogroszek (5 klasy) – 10 szt.

- powietrznych pomp ciepła - 4 szt.

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do PFU.

- wykonanie prac termomodernizacyjnych wykazanych w załączniku nr 1 do PFU dotyczących instalacji będących w zakresie części drugiej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dla projektu pn. „ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE PARADYŻ I ŻARNÓW POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium w wysokości:

Dla części 2: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Dla części 1 i 2

jedną dostawę z montażem lub robotę budowlaną, która swym zakresem obejmowała montaż i uruchomienie kotłów grzewczych min. 10 szt. o wartości min. 100 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

Wykonawca tym samym doświadczeniem może się wykazać do więcej niż jednej części, pod warunkiem, że jego wartość oraz zakres odpowiada sumarycznej wartości oraz zakresowi warunków postawionych przez Zamawiającego dla poszczególnych części.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Dla części 1 i 2:

a) Projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) Kierownik robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przy (przy robotach budowlanych kierownik robót), montażu i uruchomieniu kotłów grzewczych od początku do końca jednej dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której był montaż i uruchomienie kotłów grzewczych (w wykazie należy wskazać nazwę Zamawiającego datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego).

Tą samą osoba można wykazać się do wszystkich części.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:10

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz,

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

1) dowodowy określające, czy dostawy wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ;

3) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie opisanym rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ;

5) zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ;

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ;

7) jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami lub wykazami, może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub wykazu (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022