Lieferungen - 268644-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Haskovo: Elektrizität

2022/S 098-268644

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 126004284
Postanschrift: ul. SAKAR 2
Ort: gr. Haskovo
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 6300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petar Anatoliev Parvanov
E-Mail: advokat.parvanov@gmail.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vikhaskovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5581
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/209856
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/209856
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Водоснабдяване

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИВО СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА ОБЕКТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – ГР. ХАСКОВО

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково. Доставката ще се извършва за обектите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково – 269 на брой. Договорът е с продължаващо изпълнение и се възлага за  срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставката ще се извършва за обектите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково – 259 на брой. Договорът е с продължаващо изпълнение и се възлага за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка.

- Качеството на доставената електрическа енергия следва да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

- В качеството на „координатор на балансираща група“, Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие. Възложителят следва да бъде включена в балансираща група, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.

- Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества електрическа енергия. Изпълнителят поема всички небаланси на своите клиенти.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът трябва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ и регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, като посочи EIC код и със статус „активен“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно ЗЕ. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група. Изискваната от възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. - посочва се органа, издал съответния документ, обхват, дата на издаване, срок на валидност, EIC код и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

*Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на държавата, в която е установен в ЕЕДОП, Част IV, Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП. Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подлежат на представяне преди сключване на договора (или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП), от избрания за изпълнител участник:

- Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

В настоящата процедура се прилагат основанията за отстраняване съгл. чл.54 ал.1 и всички основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Специфични основания за остраняване, които са приложими са: 3.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.; Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

В настоящата процедура се прилагат основанията за отстраняване съгл. чл.54 ал.1 и всички основания по чл. 55, ал. 1, с изключение на т.2 от ЗОП. Специфични основания за остраняване, които са приложими са: 3.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.; Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Деклариране: Информация за изпълнените дейности, включително с посочване на стойностите, датите и получателите, се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В „Технически и професионални способности“, а документите, които доказват извършеното са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Доказване: При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

3.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката. Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част ІV, буква Г от ЕЕДОП, като посочи информация за номер на сертификат, издател, обхват, срок на валидност. Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част ІV, буква Г от ЕЕДОП, като посочи информация за номер на сертификат, издател, обхват, срок на валидност. При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015, в актуална версия или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИA "БSA" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (ECA), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

3.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката. Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част ІV, буква Г от ЕЕДОП, като посочи информация за номер на сертификат, издател, обхват, срок на валидност. При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 14001:2015, в актуална версия или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (ECA)за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3.1. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) или повече доставки, изпълнени през посочения период с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката

*Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбира доставки на нетна активна електрическа енергия на ниско и/или средно напрежение за клиенти, с годишно потребление не по-малко от 34 500 MWh.

3.2. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3.3. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят е предвидил гаранция за добро изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към дейностите предмет на настоящата поръчка, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП- 0700 18 700; Интернет адрес: https://www.nap.bg/. Относно задълженията за опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите; Информационен център на МОСВ - София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/.Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика,София 1051, ул. „Триадица“ № 2,Телефон 02/ 8119 443,Интернет адрес: https://www.mlsp.government.bg/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалби се подават в срок от 10 дни - съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022