Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 268654-2017

12/07/2017    S131

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama

2017/S 131-268654

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zračna luka Split d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefon: +385 21203349
Telefaks: +385 21203422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.split-airport.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0014429
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

Referentni broj: 04-7/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34997000 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34997000 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zračna luka Split d. o. o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, DAP Kaštel Štafilić.

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Cijena / Ponder: 64 %
Kriterij troška - Naziv: 2. Funkcionalne i tehničke karakteristike, 3. Planovi, 4. Jamstveni rok (dužina roka) / Ponder: 21 % 8 % 7 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokument kojim gospodarski subjekt dokazuje ispunjavanje ovog kriterija je:

— odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova da mu je odobreno obavljanje djelatnosti privatne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN br. 68/03, 31/10 i 139/10), ako je ponuditelj registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno Odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je ponuditelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeću Potvrdu/Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da ponuditelju od izdavanja Rješenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite, odnosno ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je natjecatelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, kojim se potvrđuje da ponuditelju od dana izdavanja odobrenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kojim se ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje te djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 800 000 HRK.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos od 8 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za povrat predujma.

Naručitelj je spreman dati predujam u visini do 25 % od ugovorene cijene predmeta nabave bez PDV-a.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Standardni oblik jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji je prihvatljiv naručitelju je bankarska garancija na 1. poziv na iznos 5 % od ugovorne cijene bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Predložena dinamika plaćanja u postocima od ugovorene cijene je:

25 % – predujam nakon zaprimanja jamstva za predujam i ispostavljenog računa 50 % – nakon isporuke opreme na lokaciji naručitelja 15 % – nakon ugradnje sustava i dokaza o funkcionalnosti 10 % – nakon integracije sa sustavom za rukovanje prtljagom i konačne primopredaje.

U slučaju da ponuditelj prihvati predujam, naručitelj će platiti predujam prodavatelju nakon stupanja Ugovora na snagu, u roku 15 dana od dostave Zahtjeva za isplatu predujma i dobivanja prihvatljive bankarske garancije kao jamstva za povrat predujma.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih subjekata.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/08/2017
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:30
Mjesto:

Zračna luka Split d. o. o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić, Upravna zgrada, II. kat – sala za sastanke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016 i Zakona o općem upravnom postupku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/07/2017