Lieferungen - 268663-2022

20/05/2022    S98

Nederland-'s-Gravenhage: Overige opbergmiddelen

2022/S 098-268663

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ministerie van Buitenlandse Zaken d.t.v. UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2515XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Farah Sediqi
E-mail: Farah.Sediqi@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 707585678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.government.nl/ministries/bz
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=332094&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=332094&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BZ ROVK Leveren braakwerende opbergmiddelen

Referentienummer: 201865003.001.045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44619000 Overige opbergmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Aanbesteding is een niet-openbare procedure en bestaat uit twee fases:

1. Selectiefase

2. Inschrijvingsfase

U wordt als Potentiële Gegadigde uit om zich aan te melden voor de levering van ‘Braakwerende Opbergmiddelen’.

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één leverancier op het gebied van levering van braakwerende opbergmiddelen alsmede het ontwerpen, produceren en leveren van speciale producten i.r.t. braakwerende opbergmiddelen.

De intentie is om de Raamovereenkomst op 2 januari 2023 van kracht te laten worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 664 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44619000 Overige opbergmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen de scope van de Opdracht valt het volgende:

- Het ontwerpen, produceren en leveren van braakwerende opbergmiddelen op een vaste locatie in Nederland.

- Het ontwerpen, produceren en leveren van speciale producten i.r.t. braakwerende opbergmiddelen op een vaste locatie in Nederland.

Bij speciale producten valt te denken o.a. aan op maat gemaakte producten, afwijkend van de standaard. Bijvoorbeeld: kluizen t.b.v. het plaatsen van computerapparatuur of kluizen met een afwijkende indeling.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 664 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

We verlengen de Raamovereenkomst maximaal 6 keer voor maximaal 12 maanden per keer, e.e.a. afhankelijk van de bevindingen uit de jaarlijks te houden evaluatie over uitvoering van de Overeenkomst na de eerste twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging

We verlengen de Raamovereenkomst maximaal 6 keer voor maximaal 12 maanden per keer, e.e.a. afhankelijk van de bevindingen uit de jaarlijks te houden evaluatie over uitvoering van de Overeenkomst na de eerste twee jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

We selecteren dus niet een maximaal aantal Gegadigden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Beroepsbevoegdheid

U bent ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister.

Als geschiktheidseis geldt dat u – volgens de eisen die gelden in het land waarin uw onderneming is gevestigd – bent ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een actueel uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (“uittreksel KvK”). Met actueel bedoelen wij een geldig bewijs van inschrijving dat op het moment van indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes maanden (gerekend vanaf de uiterste sluitingsdatum van indiening inschrijving).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Financiële en economische draagkracht

U bent passend verzekerd tegen beroepsrisico’s

U bent voldoende verzekerd (beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor de uitvoering van de Opdracht. Indien wij de overeenkomst met u sluiten, dan zorgt u ervoor dat u gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd blijft.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uitvoeringseis

Gegadigde dient een productlocatie in Nederland te bezitten waar controle c.q. afnametests gehouden kunnen worden. Voorgaande vanwege veiligheids-, en efficiency aspecten ten aanzien van de braakwerende opbergmiddelen. Producten worden voorafgaande aan verzending in Nederland gecontroleerd en/of getest voor aflevering op een locatie in Nederland. Geconstateerde gebreken/onvolkomenheden dienen bij een controle c.q. afnametest op de productlocatie te worden verholpen/gerepareerd.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/09/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/02/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Commissie van Aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: +31 073797480
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De dag na bekendmaking van de Selectiebeslissing via CTM, gaat de opschortende termijn in. De opschortende termijn duurt tien (10) kalenderdagen. In deze termijn heeft u de mogelijkheid om rechtsmaatregelen te treffen tegen de Selectiebeslissing. De opschortende termijn geldt als een fatale termijn. Na de opschortende termijn kunt u geen bezwaar meer maken tegen de Selectiebeslissing omdat uw rechten dan zijn vervallen. U leest meer over de opschortende termijn in artikel 2.127 van de Aanbestedingswet 2012

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022