Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268665-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Emmen: Afval- en vuilcontainers en bakken

2022/S 098-268665

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: N.V. Area Reiniging
Nationaal identificatienummer: 6453994
Postadres: Columbusstraat 25
Plaats: EMMEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7825VP
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Offens
E-mail: m.offens@areareiniging.nl
Telefoon: +31 591571080
Fax: +31 591571095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.area-afval.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7ecdf2afe12159baea6e82f0b2729ec5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7ecdf2afe12159baea6e82f0b2729ec5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren minicontainers gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, De Wolden en N.V. Area Reiniging

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van vermoedelijk circa 130.000 minicontainers onder de werking van de af te sluiten raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden zijn indicatief. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Op afroep leveren minicontainers 100% virgin materiaal

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
19000000 Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen, Assen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het leveren van vermoedelijk circa 130.000 minicontainers (som der beide percelen) onder de werking van de af te sluiten raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden en raming waarde zijn indicatief. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de containers / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid en MVO / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 12 maanden met 2 verlengopties van 24 maanden per optie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De uitvraag bestaat uit 2 percelen. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 12 maanden met 2 verlengopties van 24 maanden per optie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Op afroep leveren minicontainers materiaal met een percentage gerecycled kunststof granulaat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
19000000 Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen, Assen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het leveren van vermoedelijk circa 130.000 minicontainers (som der beide percelen) onder de werking van de af te sluiten raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden en raming waarde zijn indicatief. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de containers / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid en MVO / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 12 maanden met 2 verlengopties van 24 maanden per optie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De uitvraag bestaat uit 2 percelen. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 12 maanden met 2 verlengopties van 24 maanden per optie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De aanbesteding is opgebouwd uit een initiële looptijd van 12 maanden, te verlengen met tweemaal een periode van 24 maanden. Er wordt gekozen voor een totale looptijd van 5 jaren in verband met enige consistentie in het uit te zetten containerbestand i.c.m de gebruikte inzamelwagens.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022