Lieferungen - 268666-2022

Submission deadline has been amended by:  339541-2022
20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Električna vozila

2022/S 098-268666

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Pavelić Boris Ljubojević
E-pošta: ana.pavelic@hrsume.hr
Telefon: +385 14804111
Telefaks: +385 14828478
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.direkcija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0020113
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava robe putem financijskog leasinga_Vozila na električni pogon kategorije M1-ponovljeno nadmetanje

Referentni broj: DIR-2022-004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144900 Električna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

vozilo na električni pogon kategorije M1 putem financijskog leasinga, a sukladno opisu i vrsti iz Obrasca_Tehničke specifikacije i troškovniku

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 854 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

u prostorijama/autosalonu ponuditelja/dobavljača

II.2.4)Opis nabave:

vozilo na električni pogon kategorije M1 putem financijskog leasinga, a sukldnp Tehničkim specifikacijama i troškovniku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna vrijednost električnog dosega mješovite vožnje po WLTP-u / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 854 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

upis u odgovarajući registar

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

tč.2.8.DoN

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

ulica kneza Branimira 1, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

tč.8.8.DoN

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: tč.8.8.DoN
Poštanska adresa: 10 000
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022