Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 268668-2019

10/06/2019    S110

Nederland-'s-Gravenhage: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 110-268668

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nationaal identificatienummer: 211946370
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2515 XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Tessa Zell
E-mail: tessa.zell@minienw.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastructuur en Waterstaat

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voornemen tot gunnen raamovereenkomst Natuur & Milieu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een publicatie tot voornemen om een raamovereenkomst te gunnen aan Natuur & Milieu (N&M) ten behoeve van de ondersteuning van 3 verschillende beleidstrajecten op het gebied van duurzame mobiliteit: (1) het versterken van verduurzaming woon-werk en zakelijk verkeer; (2) het stimuleren van deelmobiliteit en (3) het reduceren van CO2-uitstoot van mobiele werktuigen. Met de te sluiten raamovereenkomst wordt beoogd om deze beleidstrajecten te continueren en verder uit te bouwen. Opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Wegen en Verkeersveiligheid.

Reacties zijn mogelijk tot uiterlijk 25.6.2019 23:59 uur.

Meer informatie treft u in de bijlage.

Let op: dit is slechts een vooraankondiging van een voornemen tot gunnen en geen aankondiging van een opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79996000 Bedrijfsorganisatiediensten
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
75131000 Overheidsdiensten
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde opdrachtwaarde van de raamovereenkomst bedraagt EUR 220 000,00 exclusief BTW voor de gehele loopduur van de overeenkomst (3 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar). Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
25/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019