Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 268670-2020

10/06/2020    S111

Nederländerna-Haag: Tjänster för lärande och utveckling samt certifiering inom informationsteknik och relaterade områden

2020/S 111-268670

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europol
Postadress: Eisenhowerlaan 73
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederländerna
E-post: procurement@europol.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europol.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6514
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6514
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster för lärande och utveckling samt certifiering inom informationsteknik och relaterade områden

Referensnummer: 2011/C23/D
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta upphandlingsförfarande syftar till att tilldela ett enskilt ramavtal för tillhandahållande av tjänster för lärande och utveckling samt certifieringar inom informationsteknik och relaterade områden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80510000 Specialutbildning
80531200 Teknisk yrkesutbildning
80533000 Introduktion och utbildning av datoranvändare
80533100 Datautbildning
80420000 E-lärande
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsakligen uppdragstagarens lokaler eller Europols lokaler i Haag, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar följande:

Tillhandahållande av standardiserade kurser och certifieringar som är listade i uppdragstagarens utbildningskatalog.

Tillhandahållande av skräddarsydda utbildningskurser (med eller utan certifiering) som är anpassade till Europols behov (anpassning av standardiserade kurser som är listade i uppdragstagarens utbildningskatalog).

Tillhandahållande av skräddarsydda utbildningskurser som utvecklats särskilt för Europol (framtagning och utveckling av utbildningskurser).

Tillhandahållande av utbildningskurser, certifieringar och andra tjänster från tredje part (tjänster som varken erbjuds eller ingår i uppdragstagarens katalog men som tillhandahålls genom ett system av upphandlingskanaler).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Två (2) möjliga automatiska förlängningar på 12 månader vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/07/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/07/2020
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NEDERLÄNDERNA, eller Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, 2517 JS The Hague, NEDERLÄNDERNA

Mot bakgrund av situationen med Covid-19 kan Europol besluta att:

i) Skjuta upp mötet för öppnande (med beaktande av anbudens giltighet), och/eller

ii) Anordna ett möte för öppnande via videokonferens.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare. Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare registrera sig inom den angivna tidsfristen (se anbudsinfordran och förfrågningsunderlaget) för att få närvara vid mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europol kan inom 3 år efter undertecknande av ramavtalet som följer på denna anbudsinfordran använda det förhandlade förfarandet enligt punkt 11.1.e) i bilaga 1 i budgetförordningen för att förvärva nya tjänster från uppdragstagaren, med upp till högst 50 % av det ursprungliga ramavtalets tak. Dessa tjänster kommer att bestå av en upprepning av liknande tjänster, som anförtrotts uppdragstagaren, och kommer att tilldelas på följande villkor:

Om Europols behov av tjänster för lärande och utveckling ökar jämfört med den uppskattning som gjordes innan upphandlingsförfarandet inleddes. Värdet får inte överstiga 50 % av ramavtalets ursprungliga uppskattade värde.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europol
Postadress: Eisenhowerlaan 73
Ort: The Hague
Postnummer: 251 7KK
Land: Nederländerna
E-post: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Internetadress: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/06/2020