Leveringen - 268670-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Sisak: Električna energija

2022/S 098-268670

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KOMUNALAC SISAK D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 28236957305
Poštanska adresa: CAPRAŠKA ULICA 8
Mjesto: SISAK
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44010
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josipa Vugić
E-pošta: vugicj@komunalac-sisak.hr
Telefon: +385 44525789
Telefaks: +385 44525788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sisački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84218628128
Poštanska adresa: Obala Ruđera Boškovića 10
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: sandra.divjakinja@isackivodovod.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisackivodovod.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Auto promet Sisak d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 71445870691
Poštanska adresa: Zagrebačka 19
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@auto-promet-sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.auto-promet-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 74724522703
Poštanska adresa: Trg Josipa Mađerića 1
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanja@trznica-sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tržnica-sisak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 47991523864
Poštanska adresa: Antuna Grahovara 2
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: racunovodstvo@ggvsk.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ggvsk.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25388753075
Poštanska adresa: Trg Josipa Mađerića 1
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: dmajic@gos.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gos.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Komunalac Sisak d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 28236957305
Poštanska adresa: Capraška ulica 8
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
E-pošta: vugicj@omunalac-sisak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-sisak.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0020133
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava električne energije

Referentni broj: EMV 1/22J
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava električne energije

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 432 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sisak

II.2.4)Opis nabave:

Nabava električne energije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 6.8.2. Električna energija iz obnovljivih izvora / Ponder: 6.8.2.DON
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 6.8.1.DON
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 432 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drug

odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana i/ili posjedovati određeno ovlaštenje

ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge, odnosno izvršiti određeni

ugovor ili dio ugovora, gospodarski subjekt mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili

članstva.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD), Dio IV:

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne

djelatnosti - za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje samostalno

ili u zajednici ponuditelja. Svoju profesionalnu sposobnost ne može dokazivati oslanjajući se

na sposobnost drugog gospodarskog subjekta ili podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski

najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi

ažurirane popratne dokumente.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20) ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD-u.

Sukladno čl. 20. st. 9. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20), smatra se da su dokazi iz članka 265. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Obavljanje profesionalne sposobnosti dokazuje se:

1. Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u

državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Capraška ulica 12, III kat, Sisak-Caprag

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022