Lieferungen - 268674-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Medizinische Geräte

2022/S 098-268674

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: 4505332
Postanschrift: Strada: Floreasca, nr. 8
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 014461
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Achizitii Serviciul
E-Mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 0215992283
Fax: +40 0215992282
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.urgentafloreasca.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144399
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dermatom electric cu acumulator si Expander grefa piele cu accesorii si consumabile pentru sectia Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva

Referenznummer der Bekanntmachung: 4505332252022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 189 480.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele se pot depune fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 Dermatom electric cu acumulator cu accesorii si consumabile

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti, Sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caietului de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 918 040.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Surse de finantare: FNUASS + Buget de stat + Programe nationale de sanatate + Programe de cercetare + Accize bugetare (contract CAS, programe de sanatate)Bucuresti

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 Expander grefa piele cu accesorii si consumabile

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti, Sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

conform caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 271 440.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Surse de finantare: FNUASS + Buget de stat + Programe nationale de sanatate + Programe de cercetare + Accize bugetare (contract CAS, programe de sanatate)Bucuresti

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 , art. 166, alin. 2 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cumodificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA CU DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt: Conf.Univ.Dr. Ionut Negoi– Manager; Dr. Dan Aurel Ionescu –Director Medical Interimar; Ec. Elena Cirstea – Director Financiar Contabil - Interimar, Laura Munteanu-Rosu – Director Ingrijir, Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu Achizitii Publice. Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 dinLegea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fieprezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

* documentele solicitate la cerintele 1 si 2 vor fi valabile la data depunerii ofertelor si vor reflecta faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora . Aceste documente vor fi prezentate doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri ca urmare a intocmirii clasamentului rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiOperatorii economici ( producatori/distribuitori ai producatorilor ) vor face dovada implementarii unui standard emis de organisme de control al calitatii ISO 13485 sau echivalent in activitatea de productie a materialelor sanitare/dispozitivelor medicale.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOperatorii economici vor face dovada implementarii unui standard privind managementul calitatii conform ISO 9001:2015 sau echivalent in activitatea de furnizare materiale sanitare/dispozitive medicale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici(lider asociat,tert sustinator)participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme furnizarea de produse similare,prin cel putin un contract de furnizare din ultimii 3 ani calendaristici.

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criterului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sutinerea acestei cerintei in xerocopie certificata cu originalul certificate/ documente emise de organisme de control al calitatii acreditate sau alte probe/dovezi.

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire,pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte in xerocopie certificata cu originalul un certificat emis de organism de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii economici situati pe locul I,II, III

dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii

clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri

financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care

contractul va fi atribuit primilor 5 ofertanti care au pretul cel mai scazut.

2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II,

modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar

operatorii economici vor transmite raspunsul lorfolosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat,

respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I.

3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III,

modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar

operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul II sa nu fie

afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:conform art 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Postanschrift: Strada:Calea Floreasca, nr. 8, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 014461
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 215992283
Internet-Adresse: www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022