Lieferungen - 268690-2022

20/05/2022    S98

Polska-Zakopane: Artykuły i sprzęt sportowy

2022/S 098-268690

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 490018902
Adres pocztowy: Piłsudskiego 63a
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Stankiewicz
E-mail: przetargi@topr.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.topr.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ratownictwo górskie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - mechaniki

Numer referencyjny: 9/2022
II.1.2)Główny kod CPV
37400000 Artykuły i sprzęt sportowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu i ekwipunku dla ratowników TOPR

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

przeznaczenie: wspinaczka górska

uniwersalne kości mechaniczne o dużej modulacji rozmiaru

konstrukcja dwuosiowa, cztero krzywkowa, zwiększająca zasięg rozmiaru

posiada wszytą taśmę z dynemy

cięgno z linki stalowej lub z dynemy w silikonowej otulinie

na 1 komplet składa się zestaw 10 kości w 5 różnych rozmiarach, o następujących parametrach:

- waga max 75 gr wytrzymałość min 9 kN - 3 szt

- waga max 90 gr wytrzymałość min 12 kN - 3 szt

- waga max 105 gr wytrzymałość min 12 kN - 2 szt

- waga max 125 gr wytrzymałość min 12 kN - 1 szt

- waga max 145 gr wytrzymałość min 12 kN - 1 szt

każdy rozmiar w innym kolorze

w komplecie 10 karabinków wykonanych ze stopu aluminium (po jednym karabinku na każdą kość mechaniczną)

kolor karabinka taki sam jak kolor kości mechanicznej

karabinki nie haczące (zakończenie, na którym opiera się zamek karabinka bez haczącego „ząbka”)

waga pojedynczego karabinka - max 40 gr

wytrzymałość karabinka: podłużna min 24 kN, poprzeczna min 7 kN, przy otwartym zamku: min 9 kN

prześwit karabinka: min 27 mm

atest dla kości mechanicznej: CE

atest dla karabinków: CE, EN

gwarancja na cały komplet: min 24 miesiące

produkt fabrycznie nowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000.00 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022