Services - 268700-2017

12/07/2017    S131    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 131-268700

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
Kielce
25-701
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kruchlik
Tel.: +48 413653100
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Faks: +48 413455220
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wod-kiel.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wod-kiel.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: 1. przebudowy sieci wodociągowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach, 2. przebudowy/modernizacji obiektów na terenie OŚ „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc.

Numer referencyjny: JRP-5/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy / modernizacji następujących sieci i obiektów:

Część 1:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach

Część 2:

Przebudowa / modernizacja obiektów zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.wod-kiel.com.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. Piekoszowska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy sieci wodociągowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach obejmującej:

1. Przebudowę wzdłuż pasa drogowego poza pasem jezdnym następujących wodociągów rozdzielczych wraz z uzbrojeniem:

1) Wodociąg żel. fi 200 mm dł. ca 1 140 mb odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Malików

2) Wodociąg żel. fi 250 mm dł. ca 120 mb odc. od ul. Kazimierza Wielkiego do wjazdu na oś. Gwarków

3) Wodociąg żeliwny fi 150 mm dł. ca 140 mb odc. od wjazdu na oś. Gwarków do ul. Grunwaldzkiej

2. Przebudowę w granicach pasa drogowego 99 szt. odcinków przyłączy wodociągowych

3. Przepięcie do w/w wodociągów:

1) wszystkich istniejących przyłączy wody – 133 szt.,

2) wodociągu żel. fi 150 mm w ul. Kazimierza Wielkiego,

3) wodociągu żel. fi 150 mm w drodze dojazdowej na oś. Gwarków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wod-kiel.com.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy Projektant / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczone możliwości techniczne podania informacji w zakresie terminu realizacji zamówienia, powyżej w pkt II.2.7) podanie jedynie termin wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast terminem zakończenia umowy na usługi (termin zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego) będzie termin zakończenia robót zrealizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/modernizacji obiektów na terenie OŚ „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny – teren Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy / modernizacji obiektów jn. zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc:

1. zbiornik buforowy osadu przefermentowanego – Zadanie 1,

2. układ gromadzenia i podawania do dalszej obróbki tłuszczu – Zadanie 2,

3. wirówka zagęszczająca – Zadanie 3,

4. stacja uzdatniania biogazu – Zadanie 4,

5. instalacja rozdrabniania skratek przed podaniem ich do spalenia – Zadanie 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wod-kiel.com.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy Projektant / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczone możliwości techniczne podania informacji w zakresie terminu realizacji zamówienia, powyżej w pkt II.2.7) podanie jedynie max termin wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast terminem zakończenia umowy na usługi będzie data protokolarnego odbioru przez Zamawiającego ostatniej kompletnej dokumentacji projektowej dla ostatniego z Zadań ujętych w Części 2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) ustawy Pzp z zastrzeżeniem zapisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z pkt III.1.3)

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z pkt III.1.2)

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ (załącznik nr 2 do IDW). Szczegółowa instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej UZP.

Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawców, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 11.5.4) IDW.

Ponadto Wykonawca do oferty dołącza:

1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według załącznika nr 2 do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w pkt 1 powyżej, dotyczące tych podmiotów, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 11.5.4) IDW.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku), jeżeli wykaże, że:

a) osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży (liczony jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, co najmniej w wysokości:

— dla Części 1: 90 000 PLN netto;

— dla Części 2: 600 000 PLN netto.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia musi wykazać, że osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży (liczony jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, co najmniej w wysokości 690 000 PLN netto.

b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— dla Części 1: – środki finansowe: 90 000 PLN;

lub

— zdolność kredytowa: 90 000 PLN.

— dla Części 2: – środki finansowe: 600 000 PLN;

lub

— zdolność kredytowa: 600 000 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 690 000 PLN.

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

— dla Części 1: min. 130 000 PLN;

— dla Części 2: min. 900 000 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości min. 1 030 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

a) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego odpowiednio dla Części 1 i Części 2 w pkt 10.2.2)c) IDW.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

[W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia danych finansowych według średniego kursu NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1 – zgodnie z pkt 10 IDW:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: – 1 dokumentację projektową z zakresu budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci min. 1 km obejmującą wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego.

b)dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z pkt 10 IDW:

— Ekspert Nr 1 – Projektant Instalacji Sanitarnych

— Ekspert Nr 2 – Kosztorysant

Część 2 – zgodnie z pkt 10 IDW:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: – 2 dokumentacje projektowe o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 600 000 PLN netto każda z zakresu budowy / przebudowy / modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków związanych z technologią oczyszczania ścieków i/lub technologią przeróbki osadów (tj. przykładowo z wyłączeniem obiektów kubaturowych takich jak: obiekty biurowe, warsztatowe, magazynowe oraz z wyłączeniem dróg), obejmujące – każda – wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego.

b)dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z pkt 10 IDW:

— Ekspert Nr 1 – Projektant – Technolog w zakresie technologii oczyszczania ścieków

— Ekspert Nr 2 – Projektant – Konstruktor budowlany

— Ekspert Nr 3 – Projektant Instalacji Sanitarnych

— Ekspert Nr 4 – Projektant Instalacji Elektrycznych

— Ekspert Nr 5 – Projektant – Automatyk

— Ekspert Nr 6 – Kosztorysant

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji dla ekspertów przez jedną osobę równocześnie. W takim przypadku osoba ta musi posiadać kwalifikacje wskazane we wszystkich zakresach wymagań dla tychże osób. Przedstawiona powyżej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów. Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określono w Części II SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) W zakresie wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 10.2.1)b) IDW odpowiednio dla Części 1 oraz dla Części 2 – Wykonawca składa wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) W zakresie wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 10.2.1)a) IDW, odpowiednio dla Części 1 oraz dla Części 2 Wykonawca składa wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z podaniem ich wartości [w przypadku dot. spełnienia wymagania wskazanego w pkt 10.2.1)a) dla Części 2], przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

1) Część 1 – Przebudowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej w Kielcach

2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset PLN)

2) Część 2 – Przebudowa/modernizacja obiektów na terenie OŚ „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc

18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy PLN)

Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zostały wskazane w Części I SIWZ – IDW pkt 13, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe informacje w zakresie warunków płatności zostały wskazane z Części II SIWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 i 11 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był przedstawiciel jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

Szczegółowe informacje w niniejszym zakresie, zostały wskazane w Części I SIWZ – IDW pkt 12, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje w zakresie warunków realizacji umowy i warunków zmiany umowy zostały wskazane w Części I SIWZ – IDW oraz Części II SIWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Kielce, ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający nie przewiduje zamówienia polegającego na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 11.5 IDW.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów wskazanych szczegółowo w pkt 11.5.4) IDW tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego – www.wod-kiel.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017