Servicios - 268724-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Varsovia: Servicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal

2019/S 110-268724

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Badań Edukacyjnych
Dirección postal: ul. Górczewska 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-180
País: Polonia
Persona de contacto: Zbigniew Obłoza
Correo electrónico: zamowienia@ibe.edu.pl
Teléfono: +48 222417131
Fax: +48 222417111
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ibe.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - III postępowanie

Número de referencia: Znak sprawy: IBE/28/2019
II.1.2)Código CPV principal
79630000 Servicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego (tj. prowadzonych kierunków studiów) w jęz. polskim i angielskim.

Pełny zakres zamówienia (po odjęciu zamówień udzielanych w ramach I i II postępowania) obejmuje przygotowanie 983 opisy.

Opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest to zwięzła, ogólna charakterystyka kwalifikacji na poziomie 6 i 7 PRK nadawanych w szkolnictwie wyższym, obejmująca podstawowe informacje o danej kwalifikacji (m.in. nazwa, instytucja nadająca kwalifikację), jak również krótki opis kwalifikacji zawierający syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się charakterystycznych dla danej kwalifikacji.

Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany do wypełnienia szablonów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (prowadzonych kierunków studiów) z wykorzystaniem systemu informatycznego.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 982 351.44 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Liczba części uzależniona jest od ilości ofert. Z racji tego, iż zamawiana liczba opisów kwalifikacji (kierunków studiów) przekracza możliwości każdego Wykonawcy (szkoły wyższej w Polsce), zamawiający udzieli zamówienia kolejno wszystkim Wykonawcom, których oferta zostanie najwyżej oceniona w ustalonym kryterium, do wyczerpania liczby 983 opisów kwalifikacji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - III postępowanie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79630000 Servicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal
92312210 Servicios prestados por autores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego (tj. prowadzonych kierunków studiów) w jęz. polskim i angielskim.

Pełny zakres zamówienia obejmuje przygotowanie 983 opisów.

Opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest to zwięzła, ogólna charakterystyka kwalifikacji na poziomie 6 i 7 PRK nadawanych w szkolnictwie wyższym, obejmująca podstawowe informacje o danej kwalifikacji (m.in. nazwa, instytucja nadająca kwalifikację), jak również krótki opis kwalifikacji zawierający syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się charakterystycznych dla danej kwalifikacji.

Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany do wypełnienia szablonów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (prowadzonych kierunków studiów) z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zamawiający w celu wsparcia Wykonawcy w pracach merytorycznych nad sporządzaniem opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (w języku polskim i angielskim) oferuje przeprowadzenie seminariów prezentujących metodykę i wytyczne do tworzenia opisów – Zamawiający pokryje koszty organizacji i uczestnictwa w seminariach. Przy podpisaniu umowy Zamawiający udostępnia również poradnik pt.: „Przygotowanie opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - wytyczne wraz z przykładami opisów".

Zamawiający informuje, mając na względzie budżet projektu, że na realizację przedmiotu zamówienia dla wszystkich 1 550 opisów dysponuje kwotą 2 232 000,00 PLN brutto (tj. średnio na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim przewidziano kwotę 1 440 PLN brutto).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 982 351.44 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W przypadku gdy nie uda się wyłonić wykonawców dla wszystkich 1206 opisów, Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających (podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp) do wysokości 50 % wartości udzielonego zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na opisie dodatkowych kierunków studiów prowadzonych przez danego wykonawcę.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

UDA.POWR.02.11.00-00-0001/17-00

II.2.14)Información adicional

Zadeklarowana w ofercie liczba opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (w języku polskim i angielskim) zostanie podzielona na pakiety opisów kwalifikacji liczące od 1 do 50 opisów kwalifikacji każdy. Ukończenie prac nad pierwszym pakietem nastąpi nie później niż 61 dni roboczych od zawarcia umowy. a każdy następny pakiet winien zostać zrealizowanych w kolejnych 61 dniach roboczych.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W postępowaniu mogą wziąć udział jedynie uczelnie spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20.7.2018 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 30.8.2018).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku zgodnie z zapisami w/w ustawy, lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia 27.7.2005 prawo o szkolnictwie wyższym.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

5. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 3.2) Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy albo podpisaną informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje w oryginale Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.

7. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, zgodnie z zasadami określonym w §4 pkt. 3 do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.1) - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące daty wystawienia dokumentów określone w ust. 8 stosuje się.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8.1), składa dokument, o którym mowa w ust. 8. 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Z powodu braku miejsca - pozostałe wymogi w SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

4. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w formie zaliczki oraz dwóch transz płatności, tj.

a) Zaliczka – 30 % wartości umowy określonej w ust. 1 po podpisaniu umowy

b) I transza w wysokości 40 % wartości danego pakietu po dostarczeniu I wersji opisów z danego pakietu

c) II transza w wysokości 30 % wartości danego pakietu po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (pocztą/kurierem) wydrukowanych oryginałów opracowanych opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (w języku polskim i angielskim) wraz akceptacją każdego z nich przez organ uczelni do tego uprawniony (zgodnie z zapisami wewnętrznych regulaminów uczelni).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Osoby zainteresowane proszone są o oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.

Inf. z sesji otwarcia zostanie opublikowana na stronie internetowej postępowania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony w § 1.

Z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego na stronie tytułowej, prowadzonym w trybie określonym w §2;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w §7 ust. 14 i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: n/d
Localidad: n/d
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jak w pkt VI.4.1
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019