Lieferungen - 268744-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

2022/S 098-268744

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta 22
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Lúčna
E-mail: lucna@olo.sk
Telefón: +421 250110144
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.olo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Bratislava

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá

Referenčné číslo: 2021 - 111,112
II.1.2)Hlavný kód CPV
34300000 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Účelom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne,

podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie náhradných dielov na nadstavby a

podvozky nákladných motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo

opotrebovaných dielov za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel

verejného obstarávateľa.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34312000 Časti motorov
34320000 Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
34321000 Nápravy a prevodové skrine
34322000 Brzdy a časti bŕzd
34324000 Kolesá, ich časti a príslušenstvo
34325000 Tlmiče výfuku a výfukové rúry
34326100 Spojky a súvisiace časti
34327000 Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia
34913000 Rôzne náhradné diely
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávanie náhradných dielov na nadstavby a podvozky nákladných

motorových vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa určené na výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov

za nové, s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 220-576635
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Výzva č. 1 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel -II. kategórie

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MARI CARS s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52008398
Poštová adresa: Železničiarska 23
Mesto/obec: Zohor
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 90051
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 3 432.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Názov:

Výzva č. 2 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MARI CARS s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52008398
Poštová adresa: Železničiarska 23
Mesto/obec: Zohor
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 90051
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 13 023.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Názov:

Výzva č. 3 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MARI CARS s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52008398
Poštová adresa: Železničiarska 23
Mesto/obec: Zohor
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 90051
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 7 104.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na

sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022