Lieferungen - 268749-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Diverse Möbel und Einrichtungen

2022/S 098-268749

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Wrocławska
Postanschrift: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-370
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-003/2022 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl
E-Mail: mateusz.synowka@pwr.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP/242-003/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu

2. Kod CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

3. Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 058 192.00 PLN / höchstes Angebot: 2 809 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu

2. Kod CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

3. Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

PRAWO OPCJI. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamówionego asortymentu, na warunkach określonych we wzorze umowy - § 6, w poniżej opisanych okolicznościach.

2. Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do 15 % wartości określonej w § 4 ust. 1. wzoru umowy.

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego Zamówienia, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do wzoru umowy.

4. Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Kalkulacji cenowej zał. nr 3.1. do SWZ

5. Termin dla możliwości skorzystania z prawa opcji: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 020-046229
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Lucjan sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 5542926995
Postanschrift: Ul. Toruńska 39
Ort: Solec Kujawski
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 86-050
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 058 192.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi składać się z:

1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ);

3) (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;

4) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (jeżeli dotyczy)odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ;

5) Kalkulacji cenowej – zał. nr 3.a do SWZ

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://

miniportal.uzp.gov.pl/.

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp – dział IX uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022