Lieferungen - 268749-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Różne meble i wyposażenie

2022/S 098-268749

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-003/2022 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl
E-mail: mateusz.synowka@pwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Numer referencyjny: SZP/242-003/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu

2. Kod CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

3. Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 058 192.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 809 400.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu

2. Kod CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

3. Miejsce dostawy: bud. C-7 Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

PRAWO OPCJI. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamówionego asortymentu, na warunkach określonych we wzorze umowy - § 6, w poniżej opisanych okolicznościach.

2. Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do 15 % wartości określonej w § 4 ust. 1. wzoru umowy.

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego Zamówienia, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do wzoru umowy.

4. Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się ceny jednostkowe poszczególnego asortymentu podane przez Wykonawcę w Kalkulacji cenowej zał. nr 3.1. do SWZ

5. Termin dla możliwości skorzystania z prawa opcji: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 020-046229
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenie meblowego do budynku C-7 (ETAP I) Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lucjan sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5542926995
Adres pocztowy: Ul. Toruńska 39
Miejscowość: Solec Kujawski
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-050
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 058 192.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi składać się z:

1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ);

3) (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;

4) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (jeżeli dotyczy)odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ;

5) Kalkulacji cenowej – zał. nr 3.a do SWZ

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://

miniportal.uzp.gov.pl/.

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp – dział IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022