Lieferungen - 268751-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2022/S 098-268751

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: amatys@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

(DFP.271.12.2022.AM) Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej.

Numer referencyjny: DFP.271.12.2022.AM
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 534 135.81 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38434520 Analizatory krwi - PA02
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71356300 Usługi wsparcia technicznego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Nazwa parametru i ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami i kalibracjami ) na 36 miesięcy:

1. Albuminy - 5 400 oznaczeń

2. Aminotransferaza alaninowa / GPT - 9 000 oznaczeń

3. Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 9 000 oznaczeń

4. Białko C-Reaktywne / CRP - 4 500 oznaczeń

5. Białko całkowite / TP - 5 400 oznaczeń

6. Białko w moczu i PMR U/CSF - 2 700 oznaczeń

7. Cholesterol LDL - 3 600 oznaczeń

8. Bilirubina całkowita - 4 500 oznaczeń

9. CK-MB - 1 800 oznaczeń

10. Żelazo - 3 600 oznaczeń

11. Chlorki / Cl - 2 000 oznaczeń

12. Cholesterol - 7 200 oznaczeń

13. Cholesterol HDL - 6 300 oznaczeń

14. Cholinesteraza /CHE - 3 600 oznaczeń

15. Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 4 500 oznaczeń

16. Fosfataza zasadowa / ALP - 3 600 oznaczeń

17. Fosforany nieorganiczne / PHOS - 4 500 oznaczeń

18. Gamma-Glutamylotransferaza / GGT - 7 200 oznaczeń

19. Glukoza - 14 400 oznaczeń

20. Kinaza kreatynowa / CK - 3 600 oznaczeń

21. Kreatynina (met. enzym.) - 4 500 oznaczeń

22. Kwas moczowy / UA - 7 200 oznaczeń

23. Magnez / Mg - 3 150 oznaczeń

24. Mocznik / UREA - 9 000 oznaczeń

25. Potas / K - 2 000 oznaczeń

26. Sód / Na - 2 000 oznaczeń

27. Triglicerydy / TRIG - 4 500 oznaczeń

28. UIBC - 1 800 oznaczeń

29. Wapń / Ca - 5 400 oznaczeń

30. alfa-Amylaza / AMYL - 5 400 oznaczeń

31. Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) 1 szt. - 36 miesięcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: koszt / Waga: 100
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Nazwa testu / Ilość na 36 miesięcy

1. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) pół ilościowe oznaczenie - 3 360 testów

2. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) ilościowe oznaczenie - 7 680 testów

3. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (białkiem rekombinowanym (białko nukleokapsydu N) pół ilościowe oznaczenie - 1 920 testów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 040-100762
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 242 353.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 635.81 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/05/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Widna 2A
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 50-543
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 337 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 337 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) i art. 108 ust. 2 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Oświadczenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej;

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SWZ;

5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ.

6. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022