Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 268802-2019

10/06/2019    S110

Slovensko-Bratislava: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)

2019/S 110-268802

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30796482
Poštová adresa: Žellova 2
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 829 24
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
E-mail: maria.sulekova@udzs-sk.sk
Telefón: +421 903711533
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.udzs-sk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421186
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dohľad nad verejným zdravotným poistením, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS

Referenčné číslo: 3EESSI05062019
II.1.2)Hlavný kód CPV
72230000 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 921 102.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72262000 Vývoj softvéru
72212000 Programovanie aplikačného softvéru
72263000 Implementácia softvéru
72265000 Konfigurovanie softvéru
72268000 Dodávky softvéru
72254100 Testovanie systémov
72316000 Analýza údajov
72317000 Ukladanie údajov
72318000 Prenos údajov
72319000 Poskytovanie údajov
72600000 Počítačové podporné služby a poradenstvo
71241000 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS) v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.

Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2010.

Modul Národná brána (NG) má zabezpečiť transformáciu správ od kompetentných národných inštitúcií, ktoré budú s NG komunikovať v národnom formáte do medzinárodného formátu v profile ebMS3.0 AS4 a odoslať túto správu bezpečným spôsobom prostredníctvom siete GOVNET do prístupového bodu a ďalej do príslušnej inštitúcie v inom členskom štáte a opačne prijať správu z prístupového bodu, transformovať ju do národného formátu a odoslať ju kompetentným inštitúciám na spracovanie prostredníctvom webových služieb. Jadro NG má byť postavené na prepoužiteľnom komunikačnom module BMS, ktoré obsahuje Referenčná Implementácia Národnej Aplikácie (RINA) ktorú dodáva Európska komisia prostredníctvom projektu EESSI. Modul Národná aplikácia (NA) má zabezpečiť vstup, spracovanie a výstup informácií od užívateľov, ktoré sú zadané prostredníctvom grafického rozhrania, importom alebo prostredníctvom API rozhrania. Modul Národné Aplikačné Služby (NAS) má byť súčasťou NG a má zabezpečiť podporné funkcionality, ktoré zabezpečujú prevádzku aplikačnej a komunikačnej vrstvy.

EESSI má komplexne riešiť agendu elektronickej výmeny informácií v zmysle platnej legislatívy. Implementácia 3 prostredí: Testovacie, Akceptačné, Produkčné.

Návrh architektúry riešenia. Definovanie hardwarových požiadaviek na základe navrhnutej architektúry. Dodávka

Hardware nie je súčasťou obstarávania. EESSI musí byť navrhnutý ako cloud ready, teda musí byť schopný prevádzkovania v dátovom centre s virtuálnym prostredím.

Použitie modulu RINA BMI WS dodávaného EÚ ako základ pre Národnú bránu.

Štruktúra správ je definovaná XSD schémami.

Implementácia synchronizácie dátového modelu, schém a číselníkov medzi centrálnym nodom, prístupovým bodom, národnou bránou a národnou aplikáciou.

Očakávaný počet obojsmerne prenesených správ ročne je 700 000.

Požadovaná dostupnosť systému je 99,9 %.

Služby poskytované pri prevádzke informačného systému.

Vypracovanie metodických dokumentov:

Havarijný plán

Riadenie zmien a konfigurácie EESSI.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejnenej v profile verejného obstarávateľa a nezverejnenej časti súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 274
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Grant CEF Telecom 2017.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky vo výške 40 000,-EUR.

Podrobné informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti G.Zábezpeka.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

VO sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uloženy zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne sú podmienky účasti podrobne uvedené v súťažných podkladoch

Zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

3. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

4. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky.

(Verejný obstarávateľ považuje za deň predkladania ponúk deň uverejnený v oznámení o vyhlásení VO a v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, časť III, odsek 18.2 súťažných podkladov, v prípade, ak sa lehota na predkladanie ponúk nepredlžovala. Ak verejný obstarávateľ v procese prípravy ponúk predĺžil lehotu na predkladanie ponúk bude považovať za deň predkladania ponúk posledný deň predĺženej lehoty na predkladanie ponúk.)

V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkový kalendár. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie o tom, že má k dispozícii na predmet zákazky finančné krytie, alebo predloží originál, resp. úradne osvedčenú kópiu nezáväzného úverového prísľubu banky na plnenie Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb vo výške 50 % ponúknutej ceny za dielo.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Technická spôsobilosť, alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác, alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 zákona opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. podľa § 35 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

4. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

5. podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne sú podmienky účasti podrobne uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre obmedzený počet znakov v tomto textovom okne je minimálna požadovaná úroveň štandardov podrobne uvedená v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb zverejneného v profile verejného obstarávateľa.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/07/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29/05/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/07/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Sprístupnenie ponúk je verejné s možnosťou účasti uchádzačov. Štatutárny orgán/štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym orgánom/štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym orgánom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na sprístupnení ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.

4. Záujemca je povinný vypracovať ponuku v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb a nezverejnenou časťou súťažných podkladov. Časť súťažných podkladov nie je zverejnená z dôvodu ochrany dôverných informácií. Nezverejnená časť súťažných podkladov bude záujemcovi poskytnutá na základe uzatvorenej Dohody o mlčanlivosti. Návrh Dohody o mlčanlivosti je uložený v profile verejného obstarávateľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2019