Lucrări - 268812-2017

12/07/2017    S131    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de construcţii de drumuri

2017/S 131-268812

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Punct(e) de contact: Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
În atenția: dlui Horia Nicolae, director DAIR
010873 Bucuresti
România
Telefon: +40 212643292
E-mail: daniela.preda@andnet.ro
Fax: +40 213186662

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cnadnr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiectare si executie Drum Expres Craiova – Pitesti, Tronsonul 1.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti, jud. Dolj.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova – Pitesti, Tronsonul 1, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Tronsonul I se intinde intre km 0+000 – Km 17+700 si are ca punct de inceput desprinderea din varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova, iar ca punct final limita judetului Dolj. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233120, 45221111, 71322500

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Obiectivul principal il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Drum Expres Craiova – Pitesti, Tronsonul 1, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Galben. Tronsonul I se intinde intre km 0+000 – Km 17+700 si are ca punct de inceput desprinderea din varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova, iar ca punct final limita judetului Dolj. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati: Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti.
AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale culoarului de expropriere; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa beneficiarului sau antreprenorului; modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii; modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificari generate de optimizarea proiectului; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii minime a CIP-ului; modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in conditiile prevazute de HG nr. 1405/2010 si Ordinul MT 146/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221, alin. (7) din Legea 98/2016.
De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii contractului: procesul de expropriere nu este integral finalizat; descoperirea unor retele de utilitati care nu au fost mentionate in avizele initiale emise de proprietarii retelelor de utilitati; identificarea de situri arheologice suplimentare fata de cele identificate la nivelul proiectului tehnic; mobilizarea slaba si indelungata a Antreprenorului; conditii meteo nefavorabile; necesitatea executarii unor lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul initial; intarzieri in obtinerea de avize/ autorizatii; cerinte suplimentare din partea beneficiarilor sau a proprietarilor de retele de utilitati; intarzieri cauzate de autoritatile locale; diverse cerinte ale autoritatilor locale/ centrale; diverse cerinte ale autoritatilor de mediu; necesitatea realizarii de exproprieri suplimentare; modificari legislative sau de norme tehnice/ normative/ standarde. Mai multe informatii se regasesc in conditiile de contract.
Valoarea estimată fără TVA: 479 802 905,88 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 96 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:

AC solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantum de 9 100 000 RON. GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in euro, in cuantum de 1 990 637,44 EUR, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pt luna iunie 2017, de 1 EUR = 4,5714 RON. Pentru calculul valorii GP, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte GP in alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii iunie 2017 publicat pe http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

II. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
III. GP trebuie sa fie irevocabila.
IV. GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va completa Form A. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016. Info suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile CNAIR SA deschise la BCR Sucursala Unirea sunt: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 RON sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39, alin. (5) din HG 395/2016.
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de atribuire.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
PR cu finantare fonduri nerambursabile UE 2014-2020 POIM in co-finantare cu Bugetul de Stat. A se vedea cl rezolutorie din sect IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/ tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/ tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4 000 RON;
b) este mai mare de 4 000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
III. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.
De asemenea, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/ tertul sustinator declarati in oferta:
— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/ sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/ in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 5: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
Director general – dl. Ionita Stefan,
Director general adjunct Directia Generala Dezvoltare Infrastructura Rutiera – dl. Diamandi Cristian – Emilian,
Director general adjunct Directia Generala Inginerie, Studii si Investigatii – dl. Dicu Craciunel Sorin,
Director adjunct Directia Tehnica si Calitate – dl. Munteanu Mihai,
Director Directia Inginerie si Analiza Documentatii – dl. Patiu Sorin,
Director adjunct Directia Inginerie si Analiza Documentatii – dna Marioara Capra,
Consilier director general – dl. Tanasescu Anghel,
Director general adjunct Directia Generala Economica si Financiara – dl. Masala Ionut Laurentiu,
Director Directia Achizitii Infrastructura Rutiera – dl. Nicolae Horia Mihai,
Sef Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat– dl. Curculescu Marius Razvan,
Sef Serviciu Achizitii Servicii – Daniela Constanta Preda,
Ioana Filip, Madalina Popescu, Madalina Aurora Pana, Cecilia Gheorghe – salariati in cadrul Serviciului Achizitii Servicii,
Sef Serviciu Proiectare Autostrazi si Drumuri Nationale – Osman Vasile Petrinel,
Costache Razvan Adrian; Ionita Romeo Cristian – salariati in cadrul Serviciului Proiectare Autostrazi si Drumuri Nationale,
Director Directia Juridica – dl. Filipescu Andrei,
Hlibocianu Mihaela Ruxandra– Serviciul Avize Consultanta,
Apostol Mircea, Cambosie Laura, Palii Raluca Maria, Stan Andreea Roxana, Stan Mihai Iulian, Stanescu Roxana Mihaela, Tinte Dana Ecaterina, Filip Gianina – salariati in cadrul Serviciului Avize Consultanta,
Sef Serviciu CFP – Ticu Catalin Alexandru,
Popa Raluca Marilena, Duina Neluta Veronica, Givan Danut Grigore, Otelea Victor Georgian, Dogaru Victor Ioan, Roman Diana Aurelia – salariati in cadrul Serviciului CFP,
Sef Birou Analiza Preturi – dl. Calmus Ion Lucian,
Berghia Paul-Marian – presedinte Consiliul de Administratie al CNAIR SA,
Truter Alina Monica, Girla Laura Diana, Mladinoiu Adrian, Mocanu Gabriela Elena, Simionescu Alexandra Violeta, Neacsa Petre – membri in Consiliul de Administratie al CNAIR SA.
Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.
V. Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de atribuire (denumirea Proiectantului) – Search Corporation SRL.
Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ ofertantului asociat/ subcontractantului /tertului sustinator.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/ candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.
Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 a fost de minim 140 000 000 RON.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 3:
a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 –1 EUR = 4,4450 RON si 2016 – 1 EUR = 4,4908.

b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.
Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A.
Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.
Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.
Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta nr. 1:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice si/ sau [proiecte tehnice si detalii de executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 1 000 000 RON fara TVA
*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:
— servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;
— servicii receptionate la sfarsitul prestarii.
**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
***) Se considera indeplinita cerinta „in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire [proiecte tehnice si detalii de executie***]” si in conditiile in care detaliile de executie sunt aferente unui proiect tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului proiect tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau procese verbale de receptie si/ sau alte documente relevante. In conditiile in care proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, autoritatea contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta.
Cerinta 1 continuare
Cerinta nr. 2:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres, in valoare cumulata de minim 240 000 000 RON fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.
*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
— lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;
— lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;
— lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Cerinta 2 continuare
Cerinta nr. 3:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:
a) statie asfalt – 2 buc.
b) autobasculante – 14 buc.
c) excavatoare – 3 buc.
d) Esaloane de asfalt – Repartizatoare asfalt – 2 buc.
e) Esaloane asfalt – Compactoare asfalt – 6 buc.
f) autogreder – 4 buc.
g) macara – 2 buc.
h) compactor „picior oaie” – 2 buc.
i) autocisterne – 2 buc.
Cerinta 3 continuare:
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea de executie a lucrarii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau procese verbale de receptie si/ sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau procese verbale de receptie si/ sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Nota 5:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 – 1 EUR = 4,4560 RON, 2013 – 1 EUR = 4,4190 RON, 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 –1 EUR = 4,4450 RON, 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2017-1 EUR = 4,5362 RON.

b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, categoria de drum, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit* in ultimii 5 ani**.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/ sau procese verbale de receptie pe obiect si/ sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/ sau procese verbale de receptie finala si/ sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/ sau procese verbale de receptie pe obiect si/ sau procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/ sau procese verbale de receptie finala si/ sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
— documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.
Nota 5:
a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 – 1 EUR = 4,4560 RON, 2013 – 1 EUR = 4,4190 RON, 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 –1 EUR = 4,4450 RON, 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2017-1 EUR = 4,5362 RON.

b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 4: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
c) documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului.
Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4.
Nota 6: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.
In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.
De asemenea, fiecare Subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:
— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „ Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,
— partea III „Motive de excludere”.
Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita Ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.
Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
In conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 5.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”.
De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 50

2. Obtinerea calificativului „buna” conform reglementarilor CD 155/ 2001 pentru starea de degradare si planeitatea drumului la receptia finala a lucrarii. Pondere 6

3. Obtinerea unor parametri superiori pt stabilitatea terasamentelor aferente corpului drumului expres (inclusiv nodurile rutiere) fata de cerintele minime impuse prin reglementarile tehnice in vigoare. Pondere 20

4. Perioada de garantie a lucrarilor si schimbarea stratului de uzura. Pondere 14

5. Experienta detinuta de managerul de proiect. Pondere 5

6. Experienta detinuta de seful echipei de proiectare. Pondere 5

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 11.10.2017 - 15:59
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 6.11.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): POIM in cofinantare cu bugetul de stat. A se vedea clauza rezolutorie din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.
VI.3)Informații suplimentare
1. Durata contr este de 96 luni: 12 luni proiectare, 24 luni executie lucrari si 60 de luni garantie lucrari(ce poate creste la 84 luni in functie de perioada de garantie ofertata). Durata contract de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie ofertata de op ec desemnat castigator.
2. Termenele specificate in acordul contractual cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
3. AC isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din L 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale potrivit art. 221, alin. (7) din L 98/2016. Pentru detalii, a se vedea clauza 26 din modelul de contract.
4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil „Word” pus la dispozitie de autoritatea contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 1.9.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3) din Fisa de date a achizitiei.
5. DA este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Doc sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2) din HG 395/2016. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC, eachizitii.cnadnr.ro.
6. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarelor clauze rezolutorii:
Clauza rezolutorie 1: Incheierea contractului este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, AC va aplica prev art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din L 98/2016, fiind imposibila încheierea contractului.
Clauza rezolutorie 2: AC nu va atribui contractul decat in situatia in care HG privind indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investitie va fi rectificata / actualizata. In lipsa rectificarii/actualizarii indicatorilor tehnico-economici, aprobati prin HG, AC va aplica prev art. 212 alin. (1) lit. c) din L98/2016.
7. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.
In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, AC transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora.
Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de AC poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Contestatie – 10 zile, conform art. 8, alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3), pct. 7 de mai sus.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera – Serviciul Achizitii Servicii
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010873 Bucuresti
România
E-mail: daniela.preda@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Adresă Internet: www.cnadnr.ro
Fax: +40 213186662

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.7.2017