Lieferungen - 268822-2022

20/05/2022    S98

România-București: Echipament de transmisie de date

2022/S 098-268822

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Număr naţional de înregistrare: 16335444
Adresă: Strada: Libertăţii, nr. 15
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040129
Țară: România
Persoană de contact: Tiberia Rus
E-mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 213163704
Fax: +40 213163704
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mmediu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013

Număr de referinţă: 1692730293
II.1.2)Cod CPV principal
32260000 Echipament de transmisie de date
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013, conform solicitărilor din caietul de sarcini, după cum urmează:

A. TAG uri RFID: - 50.000 bucăți;

B. SISTEM IDENTIFICARE RFID (antenă de citire a datelor) instalat pe mecanismul de ridicare al fiecărei autogunoiere - 150 bucăți, format din:

1. Antenă de citire RFID montată pe compactor – 1 buc;

2. Modul de control (I/O Module) – 1 buc.;

3. Senzori prezență recipienți stânga, dreapta, centru – maxim 3 buc.;

4. Minicomputer cu rol de memorare, verificare și transmitere date, pentru transmiterea rezultatelor colectărilor și pentru transferul acestora în timp real către dispecerat – 1 buc;

5. Avertizoare optice și acustice – minim 3 buc;

6. Suporți metalici sudati pe compactor: 6 buc.

7. Conectică: cabluri, conectori, elemente necesare instalării și fixării componentelor – 1 set.

Număr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18; Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de termneul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 640 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013, conform solicitărilor din caietul de sarcini, după cum urmează:

A. TAG uri RFID: - 50.000 bucăți;

B. SISTEM IDENTIFICARE RFID (antenă de citire a datelor) instalat pe mecanismul de ridicare al fiecărei autogunoiere - 150 bucăți, format din:

1. Antenă de citire RFID montată pe compactor – 1 buc;

2. Modul de control (I/O Module) – 1 buc.;

3. Senzori prezență recipienți stânga, dreapta, centru – maxim 3 buc.;

4. Minicomputer cu rol de memorare, verificare și transmitere date, pentru transmiterea rezultatelor colectărilor și pentru transferul acestora în timp real către dispecerat – 1 buc;

5. Avertizoare optice și acustice – minim 3 buc;

6. Suporți metalici sudati pe compactor: 6 buc.

7. Conectică: cabluri, conectori, elemente necesare instalării și fixării componentelor – 1 set.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 043-110858
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 64
Titlu:

Furnizare ”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRACKING WASTE MANAGEMENT
Număr naţional de înregistrare: RO40710260
Adresă: Strada Becaţei, Nr. 4, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032413
Țară: România
E-mail: office@twm.ro
Telefon: +40 745082898
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 645 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 640 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achizitii
Adresă: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 040129
Țară: România
E-mail: tiberia.rus@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Adresă internet: www.mmediu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022