Lieferungen - 268835-2022

20/05/2022    S98

Polen-Jarosław: Wasserzähler

2022/S 098-268835

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jarosław
Nationale Identifikationsnummer: 650900482
Postanschrift: ul. Piekarska 5
Ort: Jarosław
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dawid Pelc
E-Mail: zam.pub@jaroslaw.itl.pl
Telefon: +48 166248633
Fax: +48 166248613
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jaroslaw.samorzad.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”

Referenznummer der Bekanntmachung: UG.271.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38421100 Wasserzähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia.

1) Główny przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

zadania nr 1 pn. „Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków”,

zadania nr 2 pn. „Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia

do zdalnego odczytu”,

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38421100 Wasserzähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Jarosław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”

Na przedmiot zamówienia składa się:

dostawa wodomierzy (do wody zimnej) statycznych z wbudowanym modułem komunikacji radiowej wraz z wymianą w ilości łącznej 3 026 szt., w tym w ilości i parametrach, jak niżej:

L.p. Średnica wodomierza Nominalny przepływ Q3 nie mniejszy niż

( m³/h) Długość wodomierza

(mm)

Gwint Przewidywana ilość

(szt.)

1 DN15 2,5 110 G¾” 230

2 DN20 4,0 130 G1” 2770

3 DN25 6,3 260 G1¼” 7

4 DN32 10,0 260 G1½” 12

5 DN 40 16,0 300 G2” 7

dostawa 1 kompletu oprogramowania (wraz z licencją na konfigurację i odczyt) do obsługi systemu zdalnych odczytów wraz z 2 szt. przenośnymi modemami radiowymi współpracującymi z 2 szt. mobilnymi urządzeniami (tablety) do odczytu;

wdrożenie systemu i jego konfiguracja z urządzeniami (wodomierze, modemy radiowe, tablety) oraz integracja z oprogramowaniem rozliczeniowym Zamawiającego - dla docelowo 3200 szt. wodomierzy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji/ rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert dla części 1 i 2:

Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1)Cena - 60%,2)Okres gwarancji/ rękojmi - 40%,Razem - 100%

Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 139 Pzp Rodzaj zamówienia: dostawa

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 056-145441
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 198273-2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 139 Pzp w związku z czym najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.Nazwa postępowania: „Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, w tym na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw,1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw. 1) Wykonawca przystępujący do postępowania na zadanie częściowe nr 1 pn. „Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków” jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą t. j. do dnia 22.04.2022r. .

3) wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp;

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Jarosławiu, numer rachunku: 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 (na dokumencie przelewu podać tytuł wpłaty) w Banku

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego); c.d. zgodnie z SWZ

Tajemnica przedsiębiorstwa.1.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

2. Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku .zip,3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.5. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji,

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

6. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznik nr 2 lub 2A do SWZ.

7. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony formularz OFERTA - musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) wypełniony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby - musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022