Lieferungen - 268836-2022

20/05/2022    S98

Polska-Działoszyce: Autobusy elektryczne

2022/S 098-268836

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Działoszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 6621757085
Adres pocztowy: Skalbmierska 5
Miejscowość: Działoszyce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28 - 440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kawiorski
E-mail: budownictwo.inwestycje@dzialoszyce.pl
Tel.: +48 413526005
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.dzialoszyce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elektrycznego autobusu szkolnego wraz z ładowarką

Numer referencyjny: BID.ZP.03.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu elektrycznego.

1) Wymiary autobusu:

a) długość od 11,7 m do 12,50 m,

b) maksymalna wysokość całkowita do 3,50 m,

c) dopuszczalna szerokość całkowita do 2,55 m.

2) Liczba miejsc do przewozu pasażerów:

a) liczba miejsc: minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie

pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka

inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wszystkie fotele przodem do

kierunku jazdy,

b) min. 10 miejsc stojących; liczba miejsc stojących nie może przekraczać 25% liczby siedzeń,

3) Napęd elektryczny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 010 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Działoszyce

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu elektrycznego.

1) Wymiary autobusu:

a) długość od 11,7 m do 12,50 m,

b) maksymalna wysokość całkowita do 3,50 m,

c) dopuszczalna szerokość całkowita do 2,55 m.

2) Liczba miejsc do przewozu pasażerów:

a) liczba miejsc: minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie

pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka

inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wszystkie fotele przodem do

kierunku jazdy,

b) min. 10 miejsc stojących; liczba miejsc stojących nie może przekraczać 25% liczby siedzeń,

c) autobus musi spełniać wymagania definicji autobusu szkolnego w rozumieniu art. 2 pkt 41a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.

zm.) oraz określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.

z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w zakresie autobusu szkolnego.

3) Napęd elektryczny:

a) z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 80 km/h,

b) silnik lub silniki o mocy zapewniającej prędkości i przyspieszenia charakterystyczne dla tras

publicznego transportu zbiorowego, moc silnika lub silników musi zapewnić Zamawiającemu

realizację transportu na trasach, na których autobus będzie użytkowany. Zamawiający wymaga

zastosowania silnika (lub silników) o łącznej mocy nie mniejszej niż 120 kW,

c) z funkcją odzysku energii elektrycznej podczas hamowania autobusu dla potrzeb ładowania

magazynu energii,

d) przebieg na jednym ładowaniu minimum 160 km.

2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do

poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.).

3. Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia gwarantuje Wykonawca własnym

transportem i na własny koszt.

4. Gwarancja:

1) Wymagana gwarancja wraz z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi przez okres 60 miesięcy

(autobus i ładowarka).

2) Zapewnienie serwisu obejmującego naprawy gwarancyjne pojazdu autoryzowanej stacji obsługi z

zapewnieniem odbioru i dostawy autobusu na koszt Wykonawcy. Termin odbioru i dostawy nie

może wydłużać terminu napraw i przeglądów serwisowych.

3) Czas reakcji serwisu (dokonanie zdalnej diagnostyki lub fizyczne stawienie się serwisanta

i podjęcie czynności zmierzających do naprawy autobusu) w ciągu …… godzin (pełne godziny)

licząc od momentu zgłoszenia awarii z obowiązkiem naprawy – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zapis dotyczy dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja nadwozia / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj zastosowanego elektrycznego zespołu napędowego / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii elektrycznej / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu z obowiązkiem naprawy / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379548
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa elektrycznego autobusu szkolnego wraz z ładowarką

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL520015630
Adres pocztowy: Ul. Obornicka 46
Miejscowość: Bolechowo-Osiedle
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 032 520.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 010 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do

zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na

platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl - Zgodnie z postanowieniami SWZ.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp , stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki

ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022