Leveringen - 268840-2022

20/05/2022    S98

Polen-Wielka Nieszawka: Zonne-energie-installatie

2022/S 098-268840

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wielka Nieszawka
Nationaal identificatienummer: PL613
Postadres: Cierpice
Plaats: Wielka Nieszawka
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-165
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
E-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl
Telefoon: +48 566781212
Fax: +48 566781212
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.wielkanieszawka.pl/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"

Referentienummer: RIT.271.7.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000 Zonne-energie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 893 240.00 PLN / Hoogste offerte: 1 938 853.07 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 033-084088

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/S 033-084088
Benaming:

"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sun Crew Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 892-148-60-59
Postadres: ul. Kościelna 7c/15
Plaats: Brodnica
NUTS-code: PL616 Grudziądzki
Postcode: 87-300
Land: Polen
E-mail: info@suncrew.pl
Internetadres: https://suncrew.pl/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 665 925.93 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 893 240.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022