Lieferungen - 268850-2022

20/05/2022    S98

Polen-Limanowa: Erdgas

2022/S 098-268850

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Nationale Identifikationsnummer: 000304378
Postanschrift: ul. Piłsudskiego 61
Ort: Limanowa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 34-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Węgrzyn, Adela Ćwik
E-Mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Telefon: +48 183301700/896
Fax: +48 183372710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitallimanowa.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szpitallimanowa.pl/zamowienia_publiczne.php
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Szpital Powiatowy w Limanowej , ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej obejmująca:

a. dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej

b. usługę dystrybucji gazu ziemnego

A1. Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysoko metanowego dla potrzeb Kotłowni -grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 KPA wg taryfy W6.1

Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez następujące urządzenia:

a. Kocioł parowy typ TURBOMAT firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 785 kW -1 szt.

b. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 575 kW -1 szt.

c. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 720 kW -2 szt.

d. Kocioł parowy typLoos International z palnikiem gazowym o mocy 267 kW -1 szt..

Przewidywana ilość zużycia gazu na 24 miesiące trwania umowy:

Okres m3) KWh

Rok 2022 200 000 2 194 400

Rok 2023 200 000 2 194 400

Razem 400 000 4 388 800

Łączna ilość zakupu gazu 400 000m3 = 4 338 800 kWh poz. A1

Układ pomiarowy, według którego rozliczana będzie dostawa gazu- gazomierz producenta Common typu COM/R/G/100/01/DN80/171,rejestrator Mac Bat II.

A2. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb socjalno-bytowych według taryfy W-4

- budynek POZ ul. Witosa 28

piece CO Junkers Euroline ZS 23-1 AE 1 SZT

podgrzewacz wody gazowy -ARISTON H5RMO-SPA80W PS PIN0694BO4043

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM EVOHP

gazomierz METRIX - kuchenka gazowa 3-palnikowa - PRIMA SUPER

A3. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb Sekcji Żywienia według taryfy W-2.1 gazomierz METRIX- do urządzeń kuchennych - kuchnie gazowe 4- palnikowe szt. 3

A4. Do urządzeń grzewczych budynku Administracyjnego OSP Wilkowisko dz. 484

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM gazomierz firmy INTERGAZ według taryfy W-2.1

A5 Do urządzeń bakteriologii - kuchni gazowa 4-palnikowa, palniki gazowe, sterylizator gazowy

poprzez gazomierz typu ACTARIS według taryfy W-1.1

A6. Do urządzeń kuchennych budynku Admin-Mieszkalnego, ul. Piłsudskiego 63/52,63/33, 63/53 trzy gazomierze firmy INTERGAZ według taryfy W-1.1

Ilość zakupu paliwa gazowego poz. (A2-A5) do 34 260m3. = 375 901 kWh

Łączna ilość zakupu paliwa gazowego 434 260m3. = 4 764 700 kWh

Dostawa paliwa gazowego odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997.r Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz.716 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173603
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022