Lieferungen - 268850-2022

20/05/2022    S98

Polska-Limanowa: Gaz ziemny

2022/S 098-268850

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Krajowy numer identyfikacyjny: 000304378
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 61
Miejscowość: Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Węgrzyn, Adela Ćwik
E-mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Tel.: +48 183301700/896
Faks: +48 183372710
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallimanowa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.szpitallimanowa.pl/zamowienia_publiczne.php
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Limanowej , ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej obejmująca:

a. dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej

b. usługę dystrybucji gazu ziemnego

A1. Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysoko metanowego dla potrzeb Kotłowni -grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 KPA wg taryfy W6.1

Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez następujące urządzenia:

a. Kocioł parowy typ TURBOMAT firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 785 kW -1 szt.

b. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 575 kW -1 szt.

c. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 720 kW -2 szt.

d. Kocioł parowy typLoos International z palnikiem gazowym o mocy 267 kW -1 szt..

Przewidywana ilość zużycia gazu na 24 miesiące trwania umowy:

Okres m3) KWh

Rok 2022 200 000 2 194 400

Rok 2023 200 000 2 194 400

Razem 400 000 4 388 800

Łączna ilość zakupu gazu 400 000m3 = 4 338 800 kWh poz. A1

Układ pomiarowy, według którego rozliczana będzie dostawa gazu- gazomierz producenta Common typu COM/R/G/100/01/DN80/171,rejestrator Mac Bat II.

A2. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb socjalno-bytowych według taryfy W-4

- budynek POZ ul. Witosa 28

piece CO Junkers Euroline ZS 23-1 AE 1 SZT

podgrzewacz wody gazowy -ARISTON H5RMO-SPA80W PS PIN0694BO4043

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM EVOHP

gazomierz METRIX - kuchenka gazowa 3-palnikowa - PRIMA SUPER

A3. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb Sekcji Żywienia według taryfy W-2.1 gazomierz METRIX- do urządzeń kuchennych - kuchnie gazowe 4- palnikowe szt. 3

A4. Do urządzeń grzewczych budynku Administracyjnego OSP Wilkowisko dz. 484

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM gazomierz firmy INTERGAZ według taryfy W-2.1

A5 Do urządzeń bakteriologii - kuchni gazowa 4-palnikowa, palniki gazowe, sterylizator gazowy

poprzez gazomierz typu ACTARIS według taryfy W-1.1

A6. Do urządzeń kuchennych budynku Admin-Mieszkalnego, ul. Piłsudskiego 63/52,63/33, 63/53 trzy gazomierze firmy INTERGAZ według taryfy W-1.1

Ilość zakupu paliwa gazowego poz. (A2-A5) do 34 260m3. = 375 901 kWh

Łączna ilość zakupu paliwa gazowego 434 260m3. = 4 764 700 kWh

Dostawa paliwa gazowego odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997.r Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz.716 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 066-173603
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022