Lieferungen - 268858-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Oradea: Bäume

2022/S 098-268858

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ORADEA
Nationale Identifikationsnummer: 4230487
Postanschrift: Strada: Unirii, nr. 1
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Julieta Nicoara
E-Mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.oradea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru privind furnizarea de: Lot 1: Incinte metalice tip dulap, pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea - pentru o perioada de 2 ani (2021 – 2023) Lot 2 : Incinte metalice pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Munic... detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 4230487/2021/36
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03452000 Bäume
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lot 1 : Obiectul achiziţiei îl constituie achizitionarea a max 200 bucăți incinte metalice tip dulap pentru colectarea/depozitarea selectivă a deșeurilor menajere în trei recipienți de câte 240 litri, inclusiv montarea acestora în Municipiul Oradea, pe amplasamentele indicate de beneficiar., asa cum sunt acestia prezentati in caietul de sarcini nr. 138472 din 05.04.2021 si anexele la caietul de sarcini.

Lot 2 : Obiectul achizitiei il constituie achizitionarea a max 200 bucati incinte metalice inchise pentru depozitarea deseurilor menajere pe 3 fractii, in eurocontainere de 1,1 mc. inclusiv montarea acestora în Municipiul Oradea, pe amplasamentele indicate de beneficiar., asa cum sunt acestia prezentati in caietul de sarcini nr. 138465 din 05.04.2021 si anexele la caietul de sarcini.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 815 728.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 : Incinte metalice pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Mun Oradea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 2 : Incinte metalice pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Obiectul activității este achiziționarea a 200 bucăți incinte inchise pentru depozitarea deseurilor menajere pe 3 fractii, in eurocontainere de 1,1 mc, inclusiv montarea acestora în Municipiul Oradea, pe amplasamentele indicate de beneficiar.

Valoarea estimata totala / acord cadru - Lot 2 : 1.140.000,00 lei fara tva

Se estimeaza ca se va incheia un contract subsecvent pe an la valoarea de:

Lot 2: 570.000,00 lei fara tva /primul an – 2021 -2022

Lot 2: 570.000,00 lei fara tva /al doilea an – 2022-2023

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

5. Prevederile sectiunii II.1.6) – Impartire in loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pe unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art. 141 alin. 5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 : Incinte metalice tip dulap, pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Mun Oradea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 1 : Incinte metalice tip dulap, pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Obiectul activității este achiziționarea a 200 bucăți incinte metalice tip dulap pentru colectarea/depozitarea selectivă a deșeurilor menajere în trei recipienți de câte 240 litri, inclusiv montarea acestora în Municipiul Oradea, pe amplasamentele indicate de beneficiar, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini nr 138472/05.04.2021, in Anexa 1 si Anexa 2, atasate prezentei documentatii .

Valoarea totala estimata - Lot 1 : 689.310,00 lei fara tva

Se estimeaza ca se va incheia un contract subsecvent pe an la valoarea de:

Lot 1: 344.655,00 lei fara tva/ primul an - 2021-2022

Lot 2: 570.000,00 lei fara tva /al doilea an – 2022-2023

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

5. Prevederile sectiunii II.1.6) – Impartire in loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pe unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art. 141 alin. 5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 112-291460
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 405262
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mariflor Servcom
Nationale Identifikationsnummer: RO3184013
Postanschrift: Strada Beiuşului, Nr. 22A
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410477
Land: Rumänien
E-Mail: mariflorservcom@yahoo.com
Telefon: +40 722481456
Fax: +40 259457894
Internet-Adresse: www.mariflor.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 689 310.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 338 364.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 406257
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord Cadru - Incinte metalice pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GROS METAL S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 6455281
Postanschrift: Strada matei corvin , Nr. 102
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410540
Land: Rumänien
E-Mail: metal@grosmetal.ro
Telefon: +4 0259406444
Fax: +4 0259406555
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 140 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 139 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 405261
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 : Acord Cadru - Incinte metalice tip dulap, pentru colectarea /depozitarea deseurilor menajere, inclusiv montarea acestora pe domeniul public al Municipiului Oradea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mariflor Servcom
Nationale Identifikationsnummer: RO3184013
Postanschrift: Strada Beiuşului, Nr. 22A
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410477
Land: Rumänien
E-Mail: mariflorservcom@yahoo.com
Telefon: +40 722481456
Fax: +40 259457894
Internet-Adresse: www.mariflor.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 689 310.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 676 728.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022